25 MAART 2021. - Beslissing tot goedkeuring van het beheerscomité houdende vastlegging van het personeelsplan 2021 van Actiris

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Beheerscomité,

Gelet op de ordonnantie van 18 januari 2001 houdende organisatie en werking van Actiris;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op de omzendbrief van 17 december 2020 betreffende de uitwerking en de opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe;

Gelet op het personeelsplan 2021 opgemaakt door de Directieraad op 1 februari 2021 ;

Gelet op het advies van het Basisoverlegcomité van Actiris van 11 februari 2021 ;

Gelet op het gunstig advies van de regeringscommissarissen, verleend op 25 maart 2021;

Beraadslagende in zijn vergadering van 25 maart 2021,

Beslist om het volgende goed te keuren:

Artikel 1. Het personeelsplan van Actiris is vastgesteld als volgt:

Personeelsplan (VTE *) 2021:

Kaders A+B+CI+CII (TO BE op 31/12/2021)

Rang Statutairesmandataires CTAS CPE/PTP/INS CBET TOTAL Rang Statutaire medewerkers & mandatarissen CBST SBO/DSP/IC CUTB TOTAAL A5 1 0 0 0 1 A5 1 0 0 0 1 A4+ 1 0 0 0 1 A4+ 1 0 0 0 1 A4 6 2 0 0 8 A4 6 2 0 0 8 A3 23 0 0 0 23 A3 23 0 0 0 23 A2 85 11 0 0 96 A2 85 11 0 0 96 A1 84 22 1 308 415 A1 84 22 1 308 415 B2 56 0 0 0 56 B2 56 0 0 0 56 B1 94 15 3 453 565 B1 94 15 3 453 565 C2 32 0 0 0 32 C2 32 0 0 0 32 C1...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT