25 JUNI 2020. - Besluit van de Waalse Regering waarbij aan Infrabel een afwijking wordt toegestaan voor het gebruik van pesticiden voor het spooronderhoud

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 10 juli 2013 tot vaststelling van een kader ter verwezenlijking van een duurzaam gebruik van pesticiden en tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek, Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen en het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw, artikel 4/1 ;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 juli 2013 betreffende een pesticidengebruik dat verenigbaar is met de duurzame ontwikkeling en tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt en het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 5 november 1987 betreffende het opmaken van een verslag over de toestand van het Waalse leefmilieu, artikel 10, 8°;

Gelet op de aanvraag tot afwijking, op 5 mei 2020 door Infrabel ingediend om pesticiden te mogen gebruiken voor het spooronderhoud;

Gelet op de materiële, menselijke en economische onmogelijkheid voor de aanvrager om op grote schaal gebruik te maken van alternatieve technieken voor pesticiden met het oog op het beheer van de sporen en de onmiddellijke omgeving ervan;

Gelet op de dwingende reden om de veiligheid van zowel reizigers als personeel te waarborgen;

Overwegende dat Infrabel een professioneel gebruiker is voor zover het gebruik van pesticiden gebeurt in het kader van het beheer van de sporen om het reizigersvervoer in alle veiligheid mogelijk te maken;

Overwegende dat er geen andere voldoening gevende oplossing bestaat ten opzichte van de doelen die nagestreefd worden met onkruidvrij ballast en veiligheidswegen langs de sporen en dat de aanvrager zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zijn opdracht van openbare dienst en de veiligheid van de uitbating te garanderen met inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen ter vermindering van pesticiden;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In de zin van dit besluit dienen onder spoorwegen te worden verstaan de spoorwegen en hun onmiddellijke omgeving en in het bijzonder de met ballast uitgeruste beddingen, de ruimte tussen de baanvakken en de veiligheidswegen van hoofd- en bijsporen, uitgezonderd de sporen in de stations.

Art. 2. Infrabel is gemachtigd om tot 30 juni 2021 pesticide producten te gebruiken die actieve stoffen bevatten die een risico vormen voor de bescherming van het leefmilieu, de menselijke gezondheid of...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT