25 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk 'C. Oto-rhino-laryngologie' van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1°, 2° en 3°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;

Gelet op het definitieve voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 16 februari 2023;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 30 april 2023;

Gelet op het advies nr. 65/2023 van de Gegevensbeschermingsautoriteit van 24 maart 2023, dat is meegedeeld op 9 juni 2023;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 28 juni 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In het hoofdstuk « C. Oto-rhino-laryngologie », C.1. Ingreep op het oor, C.1.1. Cochleair implantaat van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 17 augustus 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

 1. de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde C- § 01 aangebracht:

  1. in het opschrift "Gelinkte prestaties:" worden de volgende wijzigingen aangebracht:

   1) de volgende verstrekkingen worden opgeheven :

   152935-152946

   152950-152961

   152972-152983

   152994-153005

   170811-170822

   170833-170844

   180574-180585

   180596-180600

   180611-180622

   180633-180644

   180655-180666

   180670-180681

   180692-180703

   180714-180725

   2) de volgende verstrekkingen worden toegevoegd:

   184273-184284

   184295-184306

   184310-184321

   184332-184343

   184354-184365

   184376-184380

   184391-184402

   184413-184424

   184435-184446

   184450-184461

   184472-184483

   184494-184505

   184516-184520

   184531-184542

   184553-184564

   184575-184586

   184590-184601

   184612-184623

   184634-184645

   184656-184660

   184671-184682

  2. het opschrift "1. Criteria betreffende de inrichting" wordt vervangen als volgt:

   "1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting"

  3. in punt "1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting" wordt het eerste lid vervangen als volgt:

   "De verstrekkingen 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 153090-153101, 153112-153123, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660 en 184671-184682 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze zijn uitgevoerd in een verplegingsinrichting die aan de volgende criteria voldoet:";

  4. in de Nederlandse tekst worden in punt "1.1. Indicatiestelling" de woorden "de implanterend arts-specialist voor otorinolaryngologie" en "NKO arts" vervangen door de woorden "de implanterend arts-specialist in de otorinolaryngologie" en "NKO-arts";

  5. in punt "2. Criteria betreffende de rechthebbende" wordt het eerste lid vervangen als volgt :

   "De verstrekkingen 184273-184284, 184295-184306, 184310-184321, 184332-184343, 184354-184365, 153016-153020, 153031-153042, 153053-153064, 153075-153086, 153090-153101, 153112-153123, 184376-184380, 184391-184402, 184413-184424, 184435-184446, 184450-184461, 184472-184483, 184494-184505, 184516-184520, 184531-184542, 184553-184564, 184575-184586, 184590-184601, 184612-184623, 184634-184645, 184656-184660 en 184671-184682 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan de volgende criteria voldoet:";

  6. het eerste lid van punt "2.2.1." wordt vervangen als volgt :

   "Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies; voor het eerste oor (verstrekkingen 184273-184284+184354-184365 en 184295-184306+184354-184365):";

  7. aan punt "2.2.2." worden de volgende wijzigingen aangebracht:

   1) het eerste lid wordt vervangen als volgt :

   "Voor rechthebbenden met een asymmetrisch bilateraal gehoorverlies (verstrekkingen 184376-184380+184354-184365 en 184391-184402+184354-184365):";

   2) het laatste lid wordt vervangen als volgt :

   "De verstrekkingen 184376-184380+184354-184365 en 184391-184402+184354-184365 zijn enkel van toepassing voor het slechtste oor.";

  8. het eerste lid van punt "2.2.3." wordt vervangen als volgt :

   "Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies en dreigende bilaterale ossificatie; voor het eerste oor (verstrekkingen 184413-184424+184354-184365 en 184435-184446+184354-184365):";

  9. het eerste lid van punt "2.2.4." wordt vervangen als volgt :

   "Voor rechthebbenden met een auditieve neuropathie; voor het eerste oor (verstrekkingen 184494-184505+184354-184365 en 184516-184520+184354-184365):";

  10. punt "2.2.5." wordt vervangen als volgt :

   "2.2.5. Voor rechthebbenden met een ernstig bilateraal gehoorverlies, met een ernstig bilateraal gehoorverlies met dreigende bilaterale ossificatie of met auditieve neuropathie; voor het contralaterale oor (verstrekkingen 184310-184321+184354-184365, 184332-184343+184354-184365, 184450-184461+184354-184365, 184472-184483+184354-184365, 184531-184542+184354-184365 en 184553-184564+184354-184365):

   De rechthebbende heeft een tegemoetkoming bekomen voor een eerste cochleair implantaat en geluidsprocessor en zijn toebehoren onder de verstrekking 683690-683701...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT