25 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De Minister van Werk,

Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het Sociaal Strafwetboek, de artikelen 3 tot 12, gewijzigd bij de wetten van 1 juli 2016, 21 december 2018 en 7 april 2019;

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - INLEIDENDE BEPALINGEN

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Art. 2. Als in dit besluit de beslissingsbevoegdheid voor bepaalde aangelegenheden expliciet gedelegeerd wordt, strekt de delegatie zich ook uit tot:

 1. de beslissingen die moeten worden genomen in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de bedoelde aangelegenheden;

 2. de beslissingen van ondergeschikt belang of aanvullende aard die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid of er inherent deel van uitmaken.

  Art. 3. De in dit besluit vermelde bedragen zijn bedragen exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

  HOOFDSTUK 2. - DELEGATIES INZAKE HET PERSONEELSMANAGEMENT

  Art. 4. Aan de directeur wordt delegatie verleend:

 3. om de administratieve stand vast te stellen;

 4. voor alle betrekkingen met het Selectiebureau van de federale overheid - Selor;

 5. om met inachtneming van de ter zake geldende bepalingen toelating te verlenen van buitengewone prestaties;

 6. a) om personeelsleden in disponibiliteit te stellen wegens ziekte of invaliditeit;

  1. om het wachtgeld vast te stellen van het personeelslid dat wegens ziekte of invaliditeit in disponibiliteit werd gesteld;

 7. om niet-bezoldigd verlof toe te kennen waarbij de ambtenaar in een andere administratieve stand dan de dienstactiviteit geplaatst wordt;

 8. a) om, hetzij op hun verzoek, hetzij omdat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, ontslag te verlenen aan personeelsleden van niveaus B, C en D;

  1. om het recht op pensioen ten laste van de Schatkist voor de personeelsleden van niveaus B, C en D vast te stellen;

 9. om de contracten tot aanwerving te ondertekenen van contractuele personeelsleden, alsook om de wijzigingen van deze contracten te ondertekenen of om ze te beëindigen;

 10. om de legitimatiebewijzen te ondertekenen;

 11. om gewaarmerkte afschriften of uittreksels te ondertekenen;

 12. om de weddefiches te ondertekenen;

  HOOFDSTUK 3. - DELEGATIE INZAKE DE UITVOERING VAN DE BEGROTING

  Art. 5. Aan de directeur wordt delegatie verleend:

 13. om te ondertekenen:

  1. gewaarmerkte afschriften of uittreksels;

  2. de briefwisseling met de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT