25 AUGUSTUS 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende de organisatie van het kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, artikel 4, § 3, tweede lid, en artikel 8, § 1, tweede lid;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap;

Gelet op de "gendertest" van 10 januari 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, lid 2, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 19 januari 2022;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 17 februari 2022;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 16 maart 2022 van het Comité van sector IX, het Comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, Afdeling II, en het Onderhandelingscomité voor het statuut van het personeel van het gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 17 maart 2022 van het Overlegcomité tussen de regering van de Franse Gemeenschap en de representatieve en coördinatieorganen van de inrichtende machten van het onderwijs en de gesubsidieerde PMS-centra erkend door de Regering;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 8 juli 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet binnen deze termijn is meegedeeld;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs, belast met het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 2°, a., van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, wordt het opschrift "Muziekopleiding" aangevuld met de woorden ", globale organisatie en modulaire organisatie: module collectieve zang, module...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT