25 AUGUSTUS 2022. - Besluit van de Waalse Regering betreffende het verkrijgen en het erkennen van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot wijziging en intrekking van diverse bepalingen op dit vlak

De Waalse Regering,

Gelet op de wet van 15 maart 1971 betreffende de scheepvaartrechten te heffen op de waterwegen onder beheer van de Staat, artikel 11;

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 17ter, § 1, ingevoegd bij de wet van 22 januari 2007;

Gelet op de wet van 21 mei 1991 betreffende het invoeren van een stuurbrevet voor het bevaren van de scheepvaartwegen van het Rijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende het verkrijgen van vaarbewijzen voor het besturen van binnenvaartuigen bestemd voor het goederen- en personenvervoer;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 maart 2007 houdende de bemanningsvoorschriften op de scheepvaartwegen van het Koninkrijk;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retributies voor de bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 december 2002 houdende organisatie van een examen matroos voor de binnenvaart;

Gelet op hetrapport van 15 juni 2021 opgemaakt overeenkomstig artikel 2°, van het decreet april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in september plaatsgeha integratie van genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies nr. 70/2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 22 april 2022;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Mobiliteit", gegeven op 6 mei 2022;

Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van 30 dagen, gericht aan de Raad van State op 24 juni 2022, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Overwegende dat Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad de eerste Europese verordening is waarin de vereisten voor het verkrijgen en erkennen van beroepskwalificaties op het gebied van de binnenvaart zijn samengebracht;

Overwegende dat deze eisen voorheen verspreid waren over afzonderlijke teksten, die moeten worden samengebracht in een samenhangend geheel;

Overwegende dat deze richtlijn ook betrekking heeft op de bevoegdheden van de Gemeenschappen en dat in dit verband op 29 juni 2021 een mededeling is gedaan aan de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap;

Overwegende dat deze richtlijn op 17 januari 2022 in werking zal treden en dat in deze context de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst, die van essentieel belang zijn voor de sector van het varend personeel, de inwerkingtreding met terugwerkende kracht van dit besluit rechtvaardigen;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit en Infrastructuren en de Minister van Tewerkstelling en Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

AFDELING 1. - Doel, Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied

Artikel 1. Bij dit besluit wordt Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2021/1233 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juli 2021, en de Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/12 van de Commissie van 2 augustus 2019 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad gedeeltelijk omgezet.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. de administratie: de directie van de Waalse Overheidsdienst belast met de beroepskwalificaties in de binnenvaart;

 2. de gegevensbank van de Europese Unie : de door de Europese Commissie overeenkomstig artikel 25, tweede lid, van de richtlijn beheerde gegevensbank, met het oog op de registratie en de uitwisseling van gegevens met betrekking tot kwalificatiecertificaten en dienstboekjes overeenkomstig artikel 25, eerste lid, van de richtlijn, en van gegevens met betrekking tot erkende kwalificatiecertificaten en dienstboekjes overeenkomstig artikel 10, derde lid, van de richtlijn;

 3. de Europese scheepsrompendatabank: de databank bedoeld in artikel 19 van Richtlijn (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG en die overeenkomstig artikel 25, § 2, van de richtlijn door de Europese Commissie wordt beheerd met het oog op de registratie en uitwisseling van logboekgegevens overeenkomstig artikel 25, § 1, van de richtlijn;

 4. een schip : een binnenschip of een zeeschip;

 5. een passagiersschip: een schip dat is gebouwd en ingericht voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers;

 6. een vaartuig: een schip of een onderdeel van een drijvend werktuig;

 7. een kwalificatiecertificaat van de Unie: een door een bevoegde autoriteit afgegeven certificaat waarin wordt verklaard dat een persoon aan de voorschriften van deze richtlijn voldoet;

 8. certificaat van radio-operator: een nationaal certificaat dat is afgegeven door een lidstaat in overeenstemming met het radioreglement dat is gehecht aan het Internationaal Verdrag betreffende de telecommunicatie, waarbij machtiging wordt verleend voor de exploitatie van een radiocommunicatiestation op een vaartuig voor de binnenwaterwegen;

 9. een competentie: het bewezen vermogen om gebruik te maken van de door de vastgestelde normen voorgeschreven kennis en vaardigheden om de taken die nodig zijn voor het besturen van binnenvaartuigen goed uit te voeren;

 10. een schipper: een dekbemanningslid dat gekwalificeerd is om een vaartuig op de binnenwateren van de lidstaten te besturen en om aan boord de algemene verantwoordelijkheid te dragen, ook voor de bemanning, de passagiers en de lading;

 11. de richtlijn : Richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart en tot intrekking van de Richtlijnen 91/672/EEG en 96/50/EG van de Raad;

 12. een drijvend werktuig : een drijvend bouwsel waarop zich werkinstallaties bevinden, zoals kranen, baggermolens, hei-installaties of elevatoren;

 13. een Lid-Staat: een Lid-Staat van de Europese Unie;

 14. een deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas: een persoon die gekwalificeerd is om actief te zijn bij de bunkeringsprocedure van schepen die op vloeibaar aardgas varen of om als schipper een dergelijk vaartuig te besturen;

 15. een deskundige voor de passagiersvaart: een persoon die dienst doet aan boord van het schip en bevoegd is om aan boord van passagiersschepen maatregelen te nemen in noodsituaties;

 16. een groot konvooi: een duwstel waarbij het product van de totale lengte en totale breedte van het geduwde vaartuig 7 000 vierkante meter of meer bedraagt;

 17. de breedte: de grootste breedte van de scheepsromp in meter, gemeten op de buitenkant van de huidbeplating (schoepraderen, schuurlijsten en dergelijke niet inbegrepen);

 18. een logboek: een officiële registratie van de reizen die een vaartuig en zijn bemanning hebben gemaakt;

 19. een dienstboekje: een persoonlijk register waarin de gegevens met betrekking tot het arbeidsverleden van een bemanningslid staan genoteerd, met name de vaartijden en de gemaakte reizen;

 20. een actief dienstboekje of een actief logboek: een dienstboekje of logboek waarin gegevens kunnen worden geregistreerd;

 21. de lengte : de grootste lengte van de scheepsromp in meter, het roer en de boegspriet niet inbegrepen;

 22. de dekbemanningsleden: personen die betrokken zijn bij de algemene bediening van een vaartuig dat de binnenwateren van de Unie bevaart en die verschillende taken uitvoeren, zoals taken in verband met het besturen van een vaartuig, de beheersing van het vaartuig, ladingsbehandeling, stouwen, het vervoer van passagiers, scheepswerktuigbouwkundige aspecten, onderhoud en reparatie, communicatie, gezondheid, veiligheid en milieubescherming, niet zijnde personen die uitsluitend worden ingezet voor de bediening van de motoren, kranen, of elektrische en elektronische uitrusting;

 23. de Minister: de Minister bevoegd voor binnenvaart;

 24. het managementniveau: de mate van verantwoordelijkheid die samenhangt met het werk als schipper en waarborgt dat alle andere dekbemanningsleden alle taken bij de bediening van een vaartuig goed uitvoeren;

 25. het operationeel niveau: de mate van verantwoordelijkheid die samenhangt met het werk als matroos, als volmatroos of als stuurman en het onder controle houden van de uitvoering van alle taken binnen het kader van diens verantwoordelijkheid, overeenkomstig passende procedures en onder leiding van een persoon die op managementniveau werkzaam is;

 26. een derde land : elk land dat geen lid is van de Europese Unie;

 27. een duwboot : een schip dat speciaal is gebouwd voor het voortbewegen van een duwstel;

 28. een sleepboot: een schip dat speciaal is gebouwd om te slepen;

 29. een specifiek risico: een veiligheidsrisico als gevolg van bijzondere navigatie-omstandigheden waarvoor schippers competenties moeten hebben die verder gaan dan wat in het kader van de algemene normen voor managementcompetenties wordt verwacht;

 30. de vaartijd: de tijd, uitgedrukt in dagen, die dekbemanningsleden aan boord hebben doorgebracht tijdens een door de bevoegde autoriteit gevalideerde reis met een vaartuig op binnenwateren, met inbegrip van laad- en losactiviteiten die actieve scheepvaartoperaties vereisen;

 31. de diepgand: de verticale afstand in meter tussen het laagste punt van de scheepsromp, zonder rekening te houden met de kiel of andere vaste onderdelen en het vlak van de grootste inzinking van het schip;

 32. binnenwater: een waterweg niet zijnde de zee die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT