25 APRIL 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1,

Besluit :

Artikel 1. Wordt erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 maart 2022, de volgende vennootschap:

FERME DU RIVAGE SRL

Ondernemingsnummer: 0437.964.896

Art. 2. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 april 2022, de volgende vennootschappen:

KALVEREN BIJ KLAARTJE CommV

Ondernemingsnummer: 0783.498.890

HET HEUVELHOF CommV

Ondernemingsnummer: 0783.569.661

BOONEN AGRI CommV

Ondernemingsnummer: 0783.444.848

DE OUDEMANSHOEVE CommV

Ondernemingsnummer: 0779.567.422

DE PAEP MAARTEN BV

Ondernemingsnummer: 0692.692.638

Art. 3. De erkenningen vermeld in de artikelen 1 en 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT