24 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering betreffende de toepassing van artikel 4, tweede lid, van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Waalse Regering in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 10 van 26 maart 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van sommige fiscale bepalingen, artikel 4, tweede lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 juli 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 16 juli 2020;

Gelet op het verslag van 13 juli 2020, opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 67.836/2/V van de Raad van State, gegeven op 3 september 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de WHO het coronavirus COVID-19 als pandemie gelabeld heeft op 11 maart 2020;

Overwegende dat de huidige en komende maatregelen, genomen om de verspreiding van het virus in de bevolking te beperken, ertoe leiden dat iedere vorm van activiteit op het grondgebied van het Waalse Gewest vertraagt;

Gelet op de lockdownmaatregelen en de daarop volgende maatregelen betreffende de geleidelijke afbouw van de lockdown genomen door de federale Regering via de opeenvolgende ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 en van 3, 17 en 30 april 2020, van 8, 15, 20, 25 en 30 mei 2020, en van 5 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, respectievelijk bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13, 18 en 23 maart 2020, van 3, 17 en 30 april 2020, van 8, 15, 20, 25 en 30 mei 2020, en van 5 juni 2020;

Overwegende dat deze opeenvolgende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken telkens het gevolg zijn van beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, waarin de verschillende bestuursniveaus worden samengebracht voor een doeltreffende coördinatie van de strijd tegen de pandemie; deze beslissingen zijn op hun beurt gebaseerd op de adviezen van wetenschappelijke deskundigen die voldoende aantonen dat het nodig is om te blijven handelen ten opzichte van de evolutie van de volksgezondheidsvoorwaarden;

Overwegende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT