24 NOVEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2019 houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT