24 MEI 2023. - Ministerieel besluit tot uitvoering van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaams Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling, artikel 15, 19, 28, 86 en 88;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling, artikelen 21, § 1, 49, § 2, 62, eerste lid, 2°, 70, 82, § 2, derde lid en 93, § 2, vierde lid.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 3 maart 2023.

- Er is op 19 april 2023 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Motivering

Het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling hevelt vier maatregelen over naar een nieuw wetgevend kader. Vanaf 1 juli 2023 kunnen werkgevers en zelfstandigen de premies bij het Departement Werk en Sociale Economie aanvragen. Het is dan ook noodzakelijk om vanuit de administratie de nodige voorbereiding te doen en ook tijdig te kunnen communiceren naar het werkveld.

De loonpremie aan de werkgever wordt berekend als een percentage van het geplafonneerd referteloon van de werknemer met een arbeidsbeperking. Artikel 21, § 1, van het besluit van 15 juli 2022 tot uitvoering van het decreet van 14 januari 2022 over maatwerk bij individuele inschakeling verwijst naar de gegevens die in de kwartaalaangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid worden vermeld: het loon, de verplichte werkgeversbijdragen en eventuele verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen ten voordele van de werkgever. In het geval van studentenarbeid wordt rekening gehouden met de solidariteitsbijdrage die hierbij verschuldigd is. Hetzelfde artikel bepaalt dat de minister de methodiek bepaalt die het departement hanteert om het referteloon te berekenen en de gegevens van de authentieke gegevensbronnen die hierbij in rekening worden gebracht.

Ook bij het berekenen van de begeleidingspremie houdt het departement rekening met de kwartaalaangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Artikel 49, § 2 van het besluit van 15 juli 2022 bepaalt dat het forfaitair aandeel van de begeleidingspremie wordt uitbetaald per tewerkgestelde werknemer met arbeidsprestaties.

Werkgevers hebben bij hun aanvraag voor werkondersteunende maatregelen in kader van maatwerk bij individuele inschakeling de mogelijkheid om een maandelijks voorschot van de loonpremie te vragen. Artikel 70 van het besluit van 15 juli 2022 bepaalt dat de minister het refertebedrag voor het voorschot vastlegt.

Artikel 62, eerste lid, 2° van het besluit van 15 juli 2022 bepaalt dat de minister de methodiek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT