24 MAART 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie ter uitvoering van artikel 7, § 4, van het Regiodecreet van 3 februari 2023, wat betreft de afwijkingsaanvraag van de principes rond regiovorming en van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993, artikel 20;

- het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 415, derde lid, vervangen bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 427, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 471, tweede lid, gewijzigd bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 474, § 5, ingevoegd bij het decreet van 25 mei 2018 en vervangen bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 476, eerste lid, vervangen bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 482, eerste lid, vervangen bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 502, § 1, eerste lid, vervangen bij het decreet van 3 februari 2023, artikel 508, § 1, vierde lid, vervangen bij het decreet van 3 februari 2023, en artikel 514, § 1, vervangen bij het decreet van 3 februari 2023;

- het Regiodecreet van 3 februari 2023, artikel 7, § 4.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies 2022004221 gegeven op 10 november 2022.

- De Raad van State heeft advies 73.132/3 gegeven op 14 maart 2023 met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Het is de bedoeling om de communicatie tussen de lokale besturen enerzijds en de Vlaamse Regering anderzijds via een unieke weg te laten verlopen. Daarvoor is het digitale loket voor lokale besturen ontwikkeld. Dat platform zal ook dienst doen als communicatiemiddel om de aanvragen tot afwijking van de principes van regioconform samenwerken en de adviesaanvragen bij de oprichting of statutenwijziging van een regioconform intergemeentelijk samenwerkingsverband en bij de oprichting of statutenwijziging van een vereniging of vennootschap voor maatschappelijk welzijn in te dienen.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT