24 MAART 2022. - Decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), aangenomen op 22 juni 2017 en tot wijziging van het decreet van 15 juli 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, gedaan te Straatsburg, op 9 september 1996 (1)

Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1. De wijzigingen van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen op 22 juni 2017 door de Conferentie van Verdragsluitende Partijen, zullen volkomen gevolg hebben.

Art. 2. De wijzigingen van de bijlagen 1 en 2 en de aanhangsels I, II, III, IIIa, IV en V van bijlage 2 van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, die overeenkomstig artikel 19, § 5 van het Verdrag worden aangenomen, zullen volkomen gevolg hebben.

De Regering stelt het Parlement in kennis van elk voorstel tot wijziging, zoals bedoeld in het eerste lid, vanaf de dag waarop het wordt aangenomen.

Binnen een termijn van vijf maanden na de aanneming van elk voorstel tot wijziging, zoals bedoeld in het eerste lid, kan het Parlement zich ertegen verzetten dat deze wijziging volkomen gevolg zal hebben.

Art. 3. Artikel 2 van het decreet van 15 juli 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, gedaan te Straatsburg op 9 september 1996 wordt opgeheven.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 24 maart 2022.

De Minister-President,

E. DI RUPO

De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra,

W. BORSUS

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT