24 MAART 2020. - Koninklijk besluit houdende exportverbod van griepvaccins, in het kader van de COVID-19 pandemie

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen, artikel 12septies, eerste lid;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 28 augustus 2020;

Gelet op het verzoek om spoedbehandeling, gemotiveerd door de omstandigheid dat de hieronder omschreven gefaseerde aflevering van griepvaccins, reeds aanvang dient te vinden vanaf 15 september 2020;

Dat het door onderhavig besluit op te leggen exportverbod aldus voor deze datum dient in te gaan;

Dat het derhalve onmogelijk is om, op heden, de termijn van 30 dagen te doorlopen;

Dat het exportverbod, zoals omschreven en gemotiveerd in onderhavig besluit, evenwel essentieel is om de volksgezondheid te vrijwaren, zie hieromtrent ook het advies van de Hoge Gezondheidsraad nr. 9581 m.b.t. "Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep - winterseizoen 2020-2021";

Zoals omschreven, wordt een exportverbod opgelegd voor de Belgische verpakkingen van drie verschillende soorten griepvaccins;

Gelet op het advies 68.055/3van de Raad van State, gegeven op 25 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep 2020-2021 in de context van de COVID-19 pandemie van belang is en rekening houdende met de beperkte beschikbaarheid van de vaccins, heeft het FAGG een TaskForce opgericht met de verschillende bevoegde overheden en betrokken partijen. Deze taskforce adviseerde om deze vaccinatie van 2020-2021 in twee fases te laten doorgaan. Een aanpak die wordt ondersteund door de ministers van Volksgezondheid (federaal niveau en gefedereerde entiteiten);

Dat het van cruciaal belang is om zo veel mogelijk personen die het risico lopen op complicaties te vaccineren om overbelasting van het gezondheidssysteem te voorkomen en de bezettingsgraad in de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden, aangezien de kans bestaat dat het griepseizoen samenvalt met een COVID-19-piek;

Dat, daarnaast, de vaccinatie van personen werkzaam in de gezondheidssector belangrijk is om niet alleen patiënten indirect te beschermen, maar ook om hun beschikbaarheid te verzekeren in het geval van een nieuwe COVID-19 golf;

Dat, tenslotte, de vaccinatie van personen tussen 50 en 64 jaar het zal toelaten de werkdruk voor de eerstelijnsgeneeskunde te verminderen;

Dat dit alles voortvloeit uit het advies nr. 9581 van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT