24 JULI 2023. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 47/1 ingevoegd bij de wet van 10 april 2014, gewijzigd bij de wet van 10 augustus 2015;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2015 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 22 oktober 2015;

Gelet op het ministerieel besluit van 31 maart 2016 houdende benoeming van leden van het raadgevend comité van de treinreizigers;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 februari 2018 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende dat de mandaten van de leden van het raadgevend comité van de treinreizigers op 25 augustus 2020 zijn verlopen;

Overwegende de kandidaturen die ontvangen werden van de organisaties die verschillende categorieën vertegenwoordigen, die dienen vertegenwoordigd te zijn in het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende de kandidaturen die ontvangen werden overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers;

Overwegende dat het nodig is leden te benoemen om te zetelen in het raadgevende comité van de treinreizigers, en dit voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar;

Overwegende dat de leden die benoemd zijn om te zetelen in het raadgevende comité van de treinreizigers organisaties en verenigingen vertegenwoordigen die een directe band hebben met de categorieën van personen die vertegenwoordigd dienen te zijn in het raadgevend comité van de treinreizigers en/of die beschikken over een grondige kennis en over een overtuigende ervaring inzake spoorvervoer;

Overwegende de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid,

Besluit :

Artikel 1. - Worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

 1. zestien leden die de treingebruikers vertegenwoordigen, waarvan ten minste:

  1. een vertegenwoordiger van de personen met een beperkte mobiliteit;

   effectief lid:

   Nadia MANIQUET

   plaatsvervangend lid:

   Benjamin LAUREYS

  2. een vertegenwoordiger van de fietsers;

   effectief lid:

   Luc GOFFINET

   plaatsvervangend lid:

   ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT