24 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak

De Minister van Financiën,

Gelet op de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, artikel 3, § 6, laatste lid, vervangen bij de wet van 26 november 2021 en artikel 16, gewijzigd bij de wet van 26 november 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2013 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, artikel 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2021;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak;

Gelet op het voorstel van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 19 november 2021, bekrachtigd op 21 december 2021;

Gelet op het overleg van het Comité van Ministers van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie van 7 december 2021;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 6 december 2021;

Gelet op het advies nr. 70.652/3 van de Raad van State, gegeven op 23 december 2021 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 94 van het ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak, laatstelijk vervangen bij het ministerieel besluit van 28 december 2020, wordt vervangen als volgt:

"Art. 94. Voor de heffing van de accijns op tabaksfabricaten die werden aangehaald ten laste van onbekenden, alsmede op tabak die het voorwerp is van een onregelmatig bezit of vervoer en waarvoor een overtreding werd vastgesteld, wordt de kleinhandelsprijs, welke ook de herkomst is van deze producten, als volgt bepaald:

Sigaren, per stuk 0,56 EUR

Sigaretten, per stuk 0,53 EUR

Rooktabak van fijne snede voor het rollen van sigaretten, en andere soorten rooktabak, per kilogram 312,10 EUR.".

Art. 2. In hetzelfde ministerieel besluit van 1 augustus 1994 wordt de bijlage X, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 28 december 2020, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Brussel, 24 december 2021.

V...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT