23 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende het Waarnemingscentrum voor cultuurbeleid

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende het Waarnemingscentrum voor cultuurbeleid;

Overwegende het decreet van 12 juli 2001 tot oprichting van het Waarnemingscentrum voor cultuurbeleid als een afzonderlijk beheerde instelling;

Op de voordracht van de minister van Cultuur;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende het Waarnemingscentrum voor cultuurbeleid, wordt punt 5° vervangen door hetgeen volgt:

"5° adviesorganen: de overleg- en raadplegingsorganen die door de Franse Gemeenschap in het kader van het cultuurbeleid zijn ingesteld;".

Art. 2. In artikel 3, eerste lid, 2°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "voormelde gebieden" vervangen door de woorden "gebieden van het cultuurbeleid".

In punt 3° van hetzelfde lid worden de woorden "bovengenoemde gebieden" vervangen door de woorden "gebieden van het cultuurbeleid".

Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit worden de woorden "adviesorganen" vervangen door de woorden "adviesorganen".

Art. 4. In artikel 11 van hetzelfde besluit worden de woorden "adviesinstanties" vervangen door de woorden "adviesorganen".

Art. 5. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden "adviesinstanties" vervangen door de woorden "adviesorganen".

Art. 6. In artikel 15, tweede lid, 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "adviesinstanties" vervangen door de woorden "adviesorganen".

Art. 7. Artikel 25 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende tekst:

"Art. 25 § 1.Kunnen aan de werkzaamheden van het begeleidingscomité deelnemen:

 1. het Secretariaat-Generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

 2. de Algemene Administratie voor Cultuur van het Ministerie van de Franse Gemeenschap;

 3. de Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA);

 4. de Hoge Raad voor Cultuur;

 5. de Raad voor de Franse taal, de endogene talen en het taalkundig beleid

 6. de Overlegkamer voor de Levende Kunsten

 7. de Overlegkamer inzake Muziek

 8. de Overlegkamer voor de Plastische Kunsten

 9. de Overlegkamer inzake geschriften en het boek

 10. de Overlegkamer inzake Film

 11. de Overlegkamer voor het Cultureel Erfgoed

 12. de Overlegkamer voor culturele en territoriale actie;

 13. de Hogere Raad voor het Permanente...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT