23 NOVEMBER 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van het beroep bij de Regering

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,Gelet op het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, meer bepaald op artikel 188/1;Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 november 2022 tot aanwijzing van de door de Regering gemachtigde personen om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen ingesteld bij de Regering;Op voordracht van de de minister belast met Stedenbouw en Monumenten en Landschappen;Na beraadslaging,Besluit :Artikel 1. Bij toepassing van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, zijn de personen die door de Regering gemachtigd worden om deel te nemen aan de hoorzitting in het kader van de beroepen ingesteld bij de Regering :* De heer Lieven BARO, Coördinator op het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed ;* De heer Thibault PARENT, Jurist op het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed ;* De heer Sebastien DEVOS, Jurist op het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed;* De heer Erik DE DEYN, Raadgever op het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed;* Mevrouw Julie DE BRUYNE, Raadgever op het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed;* De heer Simon THIELEN, Raadgever op het kabinet van de Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed ;* Mevrouw Géraldine LACASSE, Raadgever op het kabinet van de Staatsecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed ; * De heer Mathieu PIROUZFAR, Raadgever op het kabinet van de Staatsecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed ;* De heer Willem STEVENS, Attaché op het kabinet van de staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw en Erfgoed;* Mevrouw Estelle LAMENDIN, Attaché bij de Directie Juridische Zaken van Brussel Stedenbouw en Erfgoed;* Mevrouw Assia BOUZADA, Attaché bij de Directie Juridische Zaken van Brussel Stedenbouw en Erfgoed;* Mevrouw Yi...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT