23 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht 'belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden' (bio nv)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, de artikelen 2bis en 2ter;

Gelet op het proces-verbaal van de algemene vergadering van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (BIO) van 28 januari 2014, bekendgemaakt in de vorm van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 13 februari 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" (BIO NV);

Overwegende dat in artikel 1 van het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" (BIO NV) onder punt 8 verkeerdelijk de naam van mevrouw Hilde Vautmans werd opgenomen in plaats van de naam van mevrouw Françoise Demeuse en dat die bijgevolg dient te worden vervangen;

Op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT