23 MEI 2022. - Besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van het afsluiten van overeenkomsten inzake stage- en leerwerkplaatsen en vrijwilligerswerk aan de interne business officer en hub coach Mens & Organisatie van Toerisme Vlaanderen

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- Het decreet tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Toerisme Vlaanderen" van 19 maart 2004, het laatst gewijzigd bij decreet van 26 juni 2020, artikel 3 en 7.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste zijn te voldoen:

- Dit besluit wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad; een afschrift ervan wordt bezorgd aan de Vlaamse minister van Toerisme.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen is als hoofd van het agentschap belast met de algemene leiding, de werking en de vertegenwoordiging van Toerisme Vlaanderen.

- Met het oog op een efficiënte en resultaatgerichte interne organisatie kan de administrateur-generaal een deel van de hem gedelegeerde bevoegdheden verder delegeren aan personeelsleden van het agentschap.

- De administrateur-generaal wenst via dit besluit van deze mogelijkheid tot subdelegatie gebruik te maken.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Het besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid van 30 oktober 2015, gewijzigd bij besluit van 16 juni 2017, artikel 20 en 21; en

- Het besluit van de administrateur-generaal tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de organisatiemanager en interne business officer van Toerisme Vlaanderen van 1 juni 2022, artikel 20.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN TOERISME VLAANDEREN BESLUIT:

Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op Toerisme Vlaanderen, een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 2. De interne business officer en hub coach Mens & Organisatie van Toerisme Vlaanderen hebben delegatie om overeenkomsten inzake stage- en leerwerkplaatsen en vrijwilligerswerk namens en voor rekening van Toerisme Vlaanderen te ondertekenen en af te sluiten.

Art. 3. § 1. Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT