23 MAART 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 betreffende de ondersteuning van de internationalisering van groeperingen van ondernemingen, gemengde kamers van koophandel en hun leden

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 2 april 1998 houdende oprichting van het "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers" (Waals Exportagentschap voor uitvoer en Buitenlandse Investeringen), artikel 2, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 17 december 2015, en vijfde lid, ingevoegd bij het decreet van 28 april 2016;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 betreffende de ondersteuning van de internationalisering van groeperingen van ondernemingen, gemengde kamers van koophandel en hun leden;

Gelet op het rapport van 19 oktober 2022 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 oktober 2022;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 27 oktober 2022;

Gelet op het advies 72.946/2 van de Raad van State, gegeven op 20 februari 2023, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2021 betreffende de delegaties van bevoegdheden aan de leidend ambtenaren van het "Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers" (Waals Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen);

Gelet op het advies nr. 1520 van de "Conseil économique et social de la Région wallonne" (Sociaal-economische raad van het Waalse Gewest), gegeven op 04 januari 2023;

Op de voordracht van de Minister van Buitenlandse handel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 betreffende de ondersteuning van de internationalisering van groeperingen van ondernemingen, gemengde kamers van koophandel en hun leden wordt aangevuld met een 15°, 16° en 17°, luidend als volgt:

"15° fysieke beurs, tentoonstelling, conferentie of congres: een beurs, tentoonstelling, conferentie of professioneel congres die/dat plaatsvindt op een specifieke fysieke locatie en waarvoor de fysieke verplaatsing van deelnemers en bezoekers vereist is;

 1. virtuele beurs, tentoonstelling, conferentie of congres: een beurs, tentoonstelling, conferentie of professioneel congres die/dat plaatsvindt op het internet en waarvoor geen fysieke verplaatsing van deelnemers en bezoekers vereist is;

 2. hybride fysieke beurs, tentoonstelling, conferentie of congres: een beurs, tentoonstelling, conferentie of professioneel congres die/dat zowel fysiek als virtueel is.".

  Art. 2. In artikel 6 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. in het eerste lid worden de woorden "door de Minister" vervangen door de woorden "overeenkomstig artikel 55";

 4. in het tweede lid worden de woorden "het toekenningsbesluit van de Minister" vervangen door de woorden "de beslissing tot toekenning van de toelage".

  Art. 3. In artikel 16, 5°, van hetzelfde besluit worden de woorden "en de digitale promotiediensten" ingevoegd tussen de woorden "de communicatiedragers" en de woorden "om de Waalse leden in het buitenland bekendheid te laten verwerven".

  Art. 4. In artikel 17 van hetzelfde besluit worden de woorden "vastgesteld volgens de forfaitaire bedragen vastgelegd door de Minister" vervangen door de woorden "berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 39".

  Art. 5. In artikel 18, eerste lid, 3° en 4°, van hetzelfde besluit worden de woorden "vastgesteld volgens de forfaitaire bedragen vastgelegd door de Minister" vervangen door de woorden "berekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 39".

  Art. 6. In artikel 19, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de woorden "een beurs of een gespecialiseerde salon in het buitenland" vervangen door de woorden "een fysieke beurs of een fysiek gespecialiseerd salon in het buitenland".

  Art. 7. In artikel 20, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 5. de woorden "een beurs of een gespecialiseerde salon in het buitenland" worden vervangen door de woorden "een fysieke beurs of een fysiek gespecialiseerd salon in het buitenland".

 6. in 2°, worden de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT