23 JUNI 2023. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2023 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de 'Société wallonne du Logement' (Waalse Huisvestingsmaatschappij)

De Waalse Regering,

Gelet op het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen, de artikelen 98 tot 100;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende de overheidsbestuurder, de artikelen 4 en 8;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2023 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij);

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 1 van het besluit van 30 maart 2023 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" (Waalse Huisvestingsmaatschappij) wordt aangevuld met de woorden "

- Dumont Valentin ;

- Caussin Elodie".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 23 juni 2023.

Art. 3. De Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT