23 JUNI 2022. - Decreet tot wijziging van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1. Artikel 35, § 5, van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming, wordt aangevuld met een lid, luidend als volgt :

Een wachtdienst voor adviseurs, gecoördineerd per zone, wordt georganiseerd volgens de door de regering nadere regels. De opdracht van de adviseur in het kader van de wachtdienst is het Openbaar Ministerie te informeren over de mogelijkheid om met spoed over te gaan tot verwijdering van het betrokken kind uit de leefomgeving wanneer het Openbaar Ministerie van plan is de artikelen 37 of 37/1 toe te passen..

.

Art. 2. In artikel 37 van hetzelfde decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht :

  1. in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "niet op initiatief van de adviseur bij de rechtbank aanhangig wordt gemaakt " vervangen door de woorden "niet gevraagd wordt door de adviseur" ;

  2. in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen als volgt : « In de gevallen bedoeld in het eerste lid waarin de adviseur niet kon worden bereikt en in de gevallen waarin de adviseur die voor de wachtdienst bedoeld in artikel 35, § 5, tweede lid, zorgt, niet op de hoogte is van de situatie, wordt de beslissing van de rechtbank onmiddellijk meegedeeld aan de adviseur die in deze gevallen de opdrachten uitoefent die verband houden met de uitvoering van een voorlopige maatregel bedoeld in artikel 53, §§ 1, 2, 3 en 5, en probeert de toestemming van de personen bedoeld in artikel 23 te verkrijgen wat betreft de maatregel of maatregelen die door de rechtbank worden genomen en betreffende hun wijziging. ».

Art. 3. In hetzelfde decreet wordt een artikel 37/1 ingevoegd, luidend als volgt :

Art. 37/1. § 1. Bij dringende noodzakelijkheid, wanneer een ernstig gevaar thans de lichamelijke en psychische integriteit van het kind rechtsreeks en buiten de openingsuren van de diensten voor hulpverlening aan de jeugd bereikt of als de adviseur niet kan worden bereikt tijdens de betrokken uren, kan het Openbaar Ministerie de maatregel bedoeld in artikel 51, eerste lid, 2° nemen. De maatregel eindigt uiterlijk aan het einde van de eerste werkdag volgend op het ogenblik waarop de maatregel genomen is.

§ 2. De jeugdrechtbank neemt kennis van de betwistingen met betrekking tot de maatregel bedoeld in paragraaf 1 genomen door het Openbaar Ministerie en die hem voorgelegd werden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT