23 DECEMBER 2022. - Decreet tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (IV) (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET tot het nemen, naar aanleiding van de Oekraïnecrisis, van dringende maatregelen in het onderwijs voor kleuters, leerlingen en cursisten die ressorteren onder richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de consequenties van de opvang van deze personen (IV)

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Subsidiëring van collectief huisonderwijs in de nooddorpen

Art. 2. De gemeenten Antwerpen, Gent en Mechelen, en andere door de Vlaamse Regering aan te wijzen gemeenten die een nooddorp inrichten, komen in aanmerking voor een subsidie voor het faciliteren en ondersteunen van huisonderwijs als vermeld in artikel 15 en 17 dat gevolgd wordt door kleuters, minderjarige vreemdelingen als vermeld in artikel 1, § 7, van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht die nog geen zestig dagen zijn ingeschreven in het vreemdelingen-, wacht- of bevolkingsregister van de gemeente van hun verblijfplaats en leerplichtige leerlingen die ressorteren of geressorteerd hebben onder een uitvoeringsbesluit van richtlijn 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001.

De subsidieerbare periode vangt aan op 1 januari 2023 en loopt tot het einde van het schooljaar waarin een uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese Unie tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden in de zin van artikel 5 van de richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming naar aanleiding daarvan, van toepassing is. De Vlaamse Regering kan een vroegere einddatum van de subsidie bepalen.

De ondersteuning van huisonderwijs door het lokaal bestuur is gratis voor de kleuters en leerplichtige leerlingen, vermeld in het eerste lid.

Het huisonderwijs besteedt bijzondere aandacht aan de bevordering van de taalvaardigheid Nederlands en aan de bevordering van de integratie in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.

De subsidie wordt aangewend voor de werkings- en personeelskosten, voor het faciliteren en ondersteunen van het huisonderwijs, en voor de uitrusting van de lokalen.

De personeelsleden worden ingezet conform de wettelijke of decretale bepalingen die van toepassing zijn op de arbeidsverhouding tussen de lokale besturen en de personeelsleden in kwestie.

Voor het faciliteren en ondersteunen van huisonderwijs kunnen lokale besturen samenwerken met onderwijsinstellingen en andere organisaties die zinvolle ondersteuning kunnen bieden.

Art. 3. Het lokaal bestuur ontvangt per deelnemende kleuter of leerplichtige leerling voor wie het huisonderwijs faciliteert en ondersteunt, een forfaitair subsidiebedrag van 22,5 euro per halve lesdag voor de kosten, vermeld in artikel 2, vijfde lid. Er wordt geen subsidie toegekend voor prestaties tijdens de maanden juli en augustus.

Art. 4. Als het lokaal bestuur de digitale registratie, vermeld in artikel 5, doet, ontvangt het de forfaitaire subsidie, vermeld in artikel 3, uiterlijk op de datum, vermeld in artikel 6.

Voor de forfaitaire subsidie, vermeld in het eerste lid, wordt geen kostenrapportering gevraagd.

Art. 5. Om de subsidie te ontvangen zet het lokaal bestuur een registratiesysteem op dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT