23 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van forensische zorg in het kader van de opdrachten van de justitiehuizen

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand, artikel 21, vervangen bij het decreet van 11 maart 2022.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 28 oktober 2022;

- De Raad van State heeft advies nr. 72 510/1 gegeven op 19 december 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. administrateur-generaal: het hoofd van de administratie;

 2. administratie: het Agentschap Justitie en Handhaving, vermeld in artikel 2, eerste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 september 2021 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Justitie en Handhaving";

 3. decreet van 26 april 2019: het decreet van 26 april 2019 houdende de justitiehuizen en de juridische eerstelijnsbijstand;

 4. forensische zorg: de ambulante zorg voor niet-gedetineerde justitiabelen met een psychische kwetsbaarheid die gelinkt is aan het plegen van strafbare feiten en bij wie de geboden zorg primair gericht is op het verminderen van het delictrisico door de risicofactoren te beperken en de beschermende factoren te bevorderen, met aandacht voor hun omgeving en eventuele slachtoffers;

 5. zorgpersoneel: personeel dat door een organisatie als vermeld in artikel 2, wordt ingeschakeld om forensische zorg aan te bieden;

 6. zorgvoorziening: een organisatie die erkend is door de Vlaamse Gemeenschap en die in het kader van het gezondheids- of welzijnsbeleid instaat voor de organisatie of uitvoering van forensische zorg.

  HOOFDSTUK 2. - Subsidievoorwaarden

  Art. 2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kent de administrateur-generaal, onder de voorwaarden die bij dit besluit zijn vastgesteld, subsidies toe aan de organisaties, vermeld in het tweede lid, voor de aanwerving van zorgpersoneel. De administrateur-generaal sluit een overeenkomst als vermeld in artikel 7, met de begunstigde organisatie.

  De organisaties aan wie de subsidies, vermeld in het eerste lid, kunnen worden toegekend, betreffen lokale besturen en zorgvoorzieningen.

  Een lokaal bestuur kan het zorgpersoneel rechtstreeks aanwerven of volledig of gedeeltelijk ter beschikking stellen van een zorgvoorziening. In geval van terbeschikkingstelling worden de praktische afspraken over de terbeschikkingstelling opgenomen in de overeenkomst, vermeld in artikel 7.

  Art. 3. Een organisatie komt in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 2, als ze minstens aan een van de volgende kwantitatieve criteria voldoet:

 7. elk voltijds gesubsidieerd personeelslid dat instaat voor forensische zorg, verstrekt op jaarbasis effectief ten minste 400 uur individuele zorg of ten minste 300 uur groepsaanbod;

 8. alle voltijds gesubsidieerde personeelsleden die instaan voor forensische zorg, verstrekken samen op jaarbasis effectief ten minste een veelvoud, gelijk aan hun aantal, van 400 uur individuele zorg of van 300 uur groepsaanbod.

  Art. 4. In dit artikel wordt verstaan onder justitieassistent: een personeelslid van de administratie dat werkt in de justitiehuizen en op verzoek van een bevoegde overheid opdrachten uitvoert in het kader van een gerechtelijke procedure of ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing als vermeld in artikel 5, 1°, van het decreet van 26 april 2019.

  Een organisatie komt in aanmerking voor een subsidie als vermeld in artikel 2, als ze voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 9. ter uitvoering van een straf of maatregel handelen die opgelegd is door een gerechtelijke of administratieve overheid, op doorverwijzing van een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT