23 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot overdracht van personeelsleden van het agentschap Opgroeien Regie, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Belastingdienst en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan het Agentschap Overheidspersoneel in het kader van de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 november 2008 tot regeling van de overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid in geval van verschuiving van taken of bevoegdheden, artikel 3, eerste lid, 2° en tweede lid.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, heeft zijn akkoord gegeven op 19 december 2022.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- De beslissing van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2020 inzake de uitbreiding van de gemeenschappelijke HR-dienstverlening door het Agentschap Overheidspersoneel (VR 2020 3010 DOC.1196/1TER).

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De statutaire personeelsleden van het agentschap Opgroeien Regie, opgenomen in punt 1° van de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het Agentschap Overheidspersoneel.

Art. 2. Het statutair personeelslid van Sport Vlaanderen, opgenomen in punt 2° van de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt overgedragen aan het Agentschap Overheidspersoneel.

Art. 3. Het statutair personeelslid van de Vlaamse Belastingdienst, opgenomen in punt 3° van de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt overgedragen aan het Agentschap Overheidspersoneel.

Art. 4. Het statutair personeelslid van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, opgenomen in punt 4° van de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, wordt overgedragen aan het Agentschap Overheidspersoneel.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2022, met uitzondering van:

-artikel 1, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2022;

-artikel 4, dat in werking treedt op 1 januari 2023.

Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Vlaamse minister, bevoegd voor Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen, de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand, en de Vlaamse minister bevoegd voor Financiën...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT