23 DECEMBER 2021. - Programmadecreet bij de begroting 2022 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Programmadecreet bij de begroting 2022

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Financiering lokale besturen

Afdeling 1. - Gemeentefonds

Art. 2. Aan artikel 11, § 1, van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, gewijzigd bij het decreet van 6 juli 2018, wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Als de gemeente gedifferentieerde tarieven voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing heeft vastgesteld overeenkomstig artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wordt het eerste lid van toepassing als het gewogen gemiddelde van alle tarieven lager ligt dan de drempelwaarde van 441 opcentiemen. Voor de berekening van het gewogen gemiddelde wordt aan de verschillende tarieven een wegingsfactor toegekend die overeenstemt met het aandeel van het belastbaar kadastraal inkomen waarop elk tarief van toepassing is, in verhouding tot het totale belastbare kadastrale inkomen van de gemeente.".

Art. 3. In artikel 13 van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2009, worden de woorden "Op het einde van de eerste maand van elk kwartaal wordt" vervangen door de zinsnede "Op het einde van de maanden januari tot en met oktober van elk jaar worden," en de woorden "één vierde" vervangen door de woorden "één tiende".

Art. 4. Aan artikel 19 van hetzelfde decreet wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Voor de jaarlijkse toekenningsbesluiten van voorschotten, eindsaldi en subsidiebedragen in het kader van dit decreet is geen voorafgaande controle, zoals bedoeld in artikel 75 van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, vereist.".

Art. 5. In artikel 19quater van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 21 december 2007 en gewijzigd bij het decreet van 21 november 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid worden de woorden "voor het volledige bedrag" opgeheven en de woorden "op het einde van de eerste maand van het tweede kwartaal" vervangen door de zinsnede "in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar";

 2. het tweede lid wordt opgeheven.

  Art. 6. In artikel 19octies van het hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2009, worden de woorden "vier kwartaalvoorschotten" vervangen door de woorden "tien voorschotten".

  Art. 7. In artikel 19undecies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "voor 50% op het einde van april van het begrotingsjaar, voor 25% op het einde van oktober van het begrotingsjaar en voor 25% op het einde van januari van het volgende begrotingsjaar" vervangen door de zinsnede "in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar".

  Art. 8. In artikel 19quinquies decies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 2 december 2016, wordt de zinsnede "in vier gelijke delen, telkens op het einde van de eerste maand van elk kwartaal" vervangen door de zinsnede "in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotingsjaar".

  Art. 9. In artikel 19duodevicies van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 22 december 2017, wordt de zinsnede "in vier gelijke delen, telkens op het einde van de eerste maand van elk kwartaal" vervangen door de zinsnede "in tien gelijke delen, telkens op het einde van de maanden januari tot en met oktober van het begrotings- jaar".

  Afdeling 2. - Gedeeltelijke compensatie verlies energiedividenden

  Art. 10. Vanaf 2022 tot en met 2026 wordt jaarlijks op de begroting een subsidie voor de gemeenten van het Vlaamse Gewest ingeschreven. Deze subsidie dient ter gedeeltelijke compensatie van hun verlies aan ontvangsten uit dividenden ten gevolge van de nieuwe tariefmethodologie die door de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt werd vastgesteld voor de reguleringsperiode 2021- 2024.

  De totale subsidie bedraagt respectievelijk 50%, 40%, 30%, 20% en 10% van de door de netbeheerder Fluvius geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de gemeenten voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van 2020.

  De subsidie wordt als een algemene werkingssubsidie aan de gemeenten toegekend. De gemeenten moeten geen verantwoording verstrekken over het gebruik ervan.

  Art. 11. De subsidie, vermeld in artikel 10, wordt onder de gemeenten verdeeld op basis van de volgende parameters:

 3. een derde volgens hun respectieve aandeel in de geraamde minderontvangsten uit dividenden voor de jaren 2022, 2023, 2024, 2025 en 2026 ten opzichte van het jaar 2020;

 4. een derde volgens hun respectieve aandeel in de dividenden voor het jaar 2020;

 5. een derde volgens hun respectieve aandeel in de dividenden voor het jaar 2021.

  De lijst met gemeenten en de definitieve aandelen in de subsidie, vermeld in artikel 10, waarop ze vanaf het begrotingsjaar 2022 tot en met het begrotingsjaar 2026 recht hebben, wordt als bijlage bij dit decreet gevoegd.

  Art. 12. De subsidie wordt voor het volledige bedrag aan de gemeenten betaald op uiterlijk 31 december van elk van de begrotingsjaren 2022 tot en met 2026.

  HOOFDSTUK 3. - Omgeving

  Afdeling 1. - Afschaffing dubbele waarborg erkende kredietmaatschappijen

  Art. 13. In artikel 4.79 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 wordt de zinsnede "eerste lid, 1° " opgeheven.

  Art. 14. In artikel 4.89 van dezelfde codex wordt de zinsnede "eerste lid, 1° " opgeheven.

  Art. 15. Artikel 5.58 van dezelfde codex wordt vervangen door wat volgt:

  "Art. 5.58. Om de erkenning te behouden die ze verkregen met toepassing van artikel 5.58, eerste lid, 1°, zoals dit vóór 1 januari 2022 gold, dienen de kredietmaatschappijen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 6. de kredietmaatschappij heeft als hoofdzakelijk maatschappelijk doel het toekennen en beheren van sociale leningen voor het bouwen, kopen, verbouwen, behouden of het energetische renoveren van een bescheiden woning ten behoeve van natuurlijke personen die geen andere woning in volle eigendom bezitten en die woning zelf bewonen of zullen bewonen;

 7. de kredietmaatschappij beschikt over een vergunning als kredietgever verkregen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), vermeld in artikel VII.159, § 1, van het Wetboek van Economisch Recht;

 8. de kredietmaatschappij verbindt zich in haar statuten, de voorwaarden, bepalingen en verplichtingen, vermeld in dit hoofdstuk, na te leven en het toezicht van de toezichthouder daarop te aanvaarden;

 9. de maatschappelijke zetel of exploitatiezetel van de kredietmaatschappij ligt in het Vlaamse Gewest;

 10. de kredietmaatschappij keert een dividend uit dat niet hoger is dan de rentevoet, vastgesteld door de Koning ter uitvoering van de wet van 20 juli 1955 houdende instelling van een Nationale Raad voor de Coöperatie, toegepast op het gestorte kapitaal, zonder dat dat dividend hoger is dan 25% van de te bestemmen winst van het boekjaar.

  De Vlaamse Regering stelt aanvullende voorwaarden voor het behoud van de erkenning vast met betrekking tot:

 11. de interne en externe controle;

 12. het liquiditeitsbeheer en de beleggingen;

 13. het minimaal eigen vermogen;

 14. de solvabiliteit.

  Een bescheiden woning, vermeld in het eerste lid, 1°, is hetzij een woning die door de VMSW, een sociale huisvestingsmaatschappij of het VWF wordt bestemd om verkocht te worden aan woonbehoeftige gezinnen of alleenstaanden, hetzij een te bouwen, te kopen, te verbouwen of te behouden woning waarvan de verkoopwaarde maximaal 225.000 euro bedraagt. Dat bedrag wordt verhoogd met 15% als de woning gelegen is in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2 van de lijst die is opgenomen in bijlage 19 bij het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 en wordt cumulatief verhoogd met 5%:

 15. voor elke persoon ten laste;

 16. voor ieder van de ascendenten van de ontlener die op de datum van de leningsaanvraag sedert ten minste zes maanden met hem samenwoont.

  De maximale verkoopwaarde wordt op 1 januari aangepast aan de gezondheidsindex van de maand november die aan de aanpassing voorafgaat met als basisindex die van de maand november 2012. Het resultaat wordt afgerond naar het eerstvolgende veelvoud van 1000 euro.".

  Art. 16. In artikel 5.59 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 17. het eerste lid van paragraaf 1 wordt opgeheven;

 18. het tweede lid van paragraaf 1 dat het eerste lid wordt, wordt vervangen door wat volgt:

  "Aan het Waarborgfonds sociale leningen, dat werd opgericht als een begrotingsfonds als vermeld in artikel 15, § 2, van de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019, worden de ontvangsten die voortvloeien uit terugwinningen, de inkomsten uit de wederverkoop van ingekochte onroerende goederen en de intresten op belegde sommen toegewezen.";

 19. in paragraaf 5 wordt de zinsnede "en bepaalt de hoogte van de bijdrage, die in geen geval meer mag bedragen dan 0,5% van de geleende bedragen" opgeheven;

 20. paragraaf 6 wordt opgeheven;

 21. paragraaf 7 wordt opgeheven.

  Art. 17. Artikel 5.60 van dezelfde codex wordt opgeheven.

  Art. 18. In artikel 5.61 van dezelfde codex worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 22. in het eerste lid wordt de zinsnede "eerste lid, 1°, " opgeheven;

 23. in het tweede lid wordt de zinsnede "eerste lid, 1°, " opgeheven.

  Art. 19. In artikel 5.62 van dezelfde codex wordt de zinsnede "eerste lid, 1° " opgeheven.

  Art. 20. In artikel 5.63 van dezelfde codex wordt de zinsnede "eerste lid, 1° " opgeheven.

  Art. 21. In artikel 7.4, § 2, 4°, van dezelfde codex wordt de zinsnede "eerste lid, 1° " opgeheven.

  Afdeling 2. - Doorgifte persoonsgegevens in het kader van de huursubsidie

  Art. 22. In artikel 6.3/1, § 6, 5°, van de Vlaamse Codex Wonen, ingevoegd door het decreet van 16 juli 2021...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT