23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de vastlegging van het kader voor levenslang leren en duaal leren (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de vastlegging van het kader voor levenslang leren en duaal leren.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 december 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel

Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2021

Vastlegging van het kader voor levenslang leren en duaal leren

(Overeenkomst geregistreerd op 15 juni 2021 onder het nummer 165355/CO/201)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

HOOFDSTUK II. - Nationale coördinatie

Art. 2. § 1. De sociale partners zullen de initiatieven van de gewesten en de gemeenschappen op het vlak van opleiding voor de handel coördineren op nationaal vlak, binnen de Werkgroep Opleiding van de paritaire comités 201 en 202.01.

§ 2. De sociale partners zullen erover waken dat er evenredige aandacht en inspanningen uitgaan naar de twee paritaire comités.

§ 3. De sociale partners zullen erover waken dat er evenredige aandacht en inspanningen uitgaan naar middelgrote en kleine ondernemingen en hun werknemers.

§ 4. De sociale partners zullen de subsidiemogelijkheden op het vlak van opleiding in de 3 gewesten en de 3 gemeenschappen nagaan.

HOOFDSTUK III. - Kader voor levenslang leren voor werknemers

Art. 3. § 1. Het sectoraal opleidingsaanbod vanuit de sociale fondsen 201 en 202.01 zal, binnen de daartoe voorziene budgetten, uitgebreid worden. De focus wordt hierbij gelegd op opleidingen in het kader van "levenslang leren" en "werkbaar werk". Op basis van een studie rond de impact van digitalisering en automatisering in de zelfstandige kleinhandel zal een aangepast opleidingsaanbod worden ontwikkeld. Centrale doelstelling van deze collectieve arbeidsovereenkomst is om mensen die kortgeschoold zijn of om andere redenen zich moeilijk kunnen integreren op de arbeidsmarkt, voldoende leer- en groeikansen te bieden op een kwaliteitsvolle tewerkstelling in een duurzame professionele omgeving. Op vlak van werkbaar werk worden onder meer opleidingen aangeboden zoals "Omgaan met stress", "Omgaan met agressie", "Plezier op het werk werkt", "Me & My Team" (coaching voor leidinggevenden), "Omgaan met verandering" (consumenten en andere trends).

§ 2. De reeds bestaande sectorale mentoropleidingen in de sector, waarvoor een officiële erkenning bij de gewestelijke overheden nodig is, worden uitgebreid.

Art. 4. De Erkenning van Verworven Competenties (EVC) in de 3 gewesten zal verder aangemoedigd worden in de sector, binnen de wettelijke bepalingen.

HOOFDSTUK IV. - Kader voor duaal leren voor leerlingen

Art. 5. § 1. Het duaal leren (deels les volgen in een onderwijsinstelling/opleidingscentrum en deels competenties aanleren op de werkvloer) zal verder ontwikkeld worden in de sector en dat in de 3 gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap).

§ 2. Dit zal steeds gebeuren binnen het daartoe voorziene wettelijke kader op het vlak van vergoeding voor de leerling, verplichte mentor, bepalingen op het vlak van arbeidsduur en vakantie, enz. (cf. overzicht op dit ogenblik in bijlage). Bijkomend wordt voor de handelssector bepaald dat de mentor geen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT