23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van skeyes

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, de artikelen 20, § 2, 22, en 173, § 2, 1° en 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 april 1998 en de wet van 13 april 2019 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 2013 houdende ontslag en benoeming van één bestuurder en benoeming van de gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol, waarbij de heer Johan Decuyper wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder van Belgocontrol voor een termijn van zes jaar aanvangend op diezelfde datum ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 1 mei 2021 ;

Overwegende dat de gedelegeerd bestuurder benoemd werd voor een hernieuwbare termijn van zes jaar met aanvang op 2 oktober 2013, en dat dit mandaat sindsdien niet meer hernieuwd werd, zodat het is verstreken ;

Overwegende dat hij zijn functie is blijven uitoefenen teneinde de continuïteit van de dienst te verzekeren ;

Overwegende dat volgens de artikelen 20, § 2 en 174 van de wet van 21 maart 1991, de gedelegeerd bestuurder tot een andere taalrol behoort dan de voorzitter van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT