23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 5 en 44, § 4, van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, artikel 41, § 5 en artikel 44, § 4;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid, gemotiveerd door de omstandigheid dat :

De VZW Mdeon, die in het kader van de artikelen 41 tot en met 48 van de wet van 18 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (`de zogenaamde Sunshine Act') taken uitvoert in naam en voor rekening van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, staat omwille van de coronacrisis op de rand van het faillissement.

De primaire inkomstenbron van deze VZW is de vergoeding die zij ontvangt voor het verlenen van visa aan farmaceutische bedrijven die wetenschappelijke conferenties organiseren. Door de coronacrisis zijn er echter nauwelijks geen conferenties georganiseerd geweest in 2020, en heeft de VZW bijgevolg ook nauwelijks inkomsten.

De doelstelling van dit besluit is om op grond van artikel 41, § 5 juncto 44, § 4 een retributie in te voeren ten voordele van deze VZW, om haar financiële situatie te stabiliseren.

Deze retributies zullen verschuldigd zijn door ondernemingen die in het kader van bovenvernoemde wet een kennisgeving moeten doen. Krachtens artikel 42, § 2 van de wet moeten deze kennisgevingen gebeuren voor 31 mei. In de praktijk gebeuren deze kennisgevingen dus elk jaar in de periode van 1 januari tot 31 mei.

De kennisgevingen gebeuren dus reeds vanaf 1 januari. Indien het besluit haar doel, het stabiliseren van de financiële situatie van de VZW Mdeon, werkelijk wil realiseren, is vereist dat de retributies ook daadwerkelijk reeds op 1 januari kunnen worden geïnd. Zoniet zou de VZW Mdeon inkomsten mislopen die voor de continuïteit van haar werking broodnodig zijn.

Omwille van het feit dat de noodzaak aan het financieren van de VZW Mdeon beperkt is tot de duur van de coronacrisis, wordt de verplichting tot het betalen van een retributie beperkt in de tijd. De retributie geldt slechts voor kennisgevingen die worden gedaan voor het jaar 2022.

Indien de standaardtermijn voor het vragen van advies aan de Raad van State van 30 dagen zou worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT