23 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt, artikel 4;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 23 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting, gegeven op 30 november 2021;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd op 10 november 2021 overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op het advies 70.983/3 van de Raad van State, gegeven op 21 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat de budgettaire last van deze maatregel wordt gedragen door de begroting van het jaar 2021 dient voorliggend besluit van kracht te zijn voor het einde van dit kalenderjaar, waarna nog voldoende tijd moet worden gelaten om tot uitvoering over te gaan;

Overwegende de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 20, § 2 en § 2/1 en artikel 21ter, § 1;

Overwegende het advies van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven op 17 november 2021;

Overwegende dat het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de voornoemde wet van 15 december 2021 in naam en voor rekening van de staat door de leveranciers rechtstreeks aan de rechthebbende wordt uitbetaald en bijgevolg buiten de uitvoeringsbepalingen van de btw-regelgeving valt;

Op de voordracht van de Minister van Economie en de Minister van Energie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit zijn de definities van toepassing bedoeld in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, aangevuld met de volgende definities:

  1. "de wet van 15 december 2021": de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt;

  2. "koninklijk besluiten van 2012": het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan;

  3. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT