23 DECEMBER 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19

Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2. In artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020 en gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 2, tweede lid, wordt het woord "onmiddellijk" vervangen door de woorden "op een door de Vlaamse Regering bepaald moment";

  2. in paragraaf 3, tweede lid, wordt het woord "onmiddellijk" vervangen door de woorden "op een door de Vlaamse Regering bepaald moment".

Art. 3. In artikel 47/1 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2020 en gewijzigd bij de decreten van 25 juni 2021 en 23 december 2021, wordt tussen het woord "triagecentrum" en het woord "of" telkens de zinsnede ", een apotheek" ingevoegd.

Art. 4. In artikel 8, tweede lid, van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19 wordt het jaartal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT