23 DECEMBER 2021. - Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschapvoor het begrotingsjaar 2022 (1)

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2022

Artikel 1. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden geraamd op:

(duizend euro)

1.441.722

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Art. 2. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot en met 129 van de Grondwet, geraamd op:

(duizend euro)

25.430.640

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 2.

Art. 3. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de niet-toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, geraamd op:

(duizend euro)

19.042.919

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "algemene ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3.

Art. 4. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de gemeenschappelijke aangelegenheden geraamd op:

(duizend euro)

31.040

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Art. 5. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 127 tot en met 129 van de Grondwet, geraamd op:

(duizend euro)

138.123

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 2.

Art. 6. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de toegewezen ontvangsten van de Vlaamse Gemeenschap inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 van de Grondwet, geraamd op:

(duizend euro)

467.601

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "toegewezen ontvangsten" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 3.

Art. 7. Voor het begrotingsjaar 2022 worden de leningen, vermeld onder titel III van dit decreet, geraamd op:

(duizend euro)

5.622.939

Deze ontvangsten worden opgesomd in de kolom "leningopbrengst" van de hiernavolgende tabel en aangeduid met code 1.

Art. 8. De Vlaamse Regering wordt ertoe gemachtigd het excedent van de uitgaven op de ontvangsten van de begroting van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT