23 DECEMBER 2021. - Besluit van de Regering tot vastlegging van de lijst van de verboden stoffen en methoden in de sport voor het jaar 2022

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport, artikel 11;

Gelet op het besluit van de Regering van 17 maart 2016 tot uitvoering van het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport, artikel 2, § 2;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gewettigd wordt door de omstandigheid dat de Wereldantidopingorganisatie (WADA) op 30 september 2021 de lijst van de verboden stoffen en methoden voor 2022 heeft bekendgemaakt; dat het voor de rechtszekerheid van alle sporters noodzakelijk is dat die lijst ook op het niveau van de Duitstalige Gemeenschap zo snel mogelijk wordt omgezet; dat dit besluit dus zo snel mogelijk moet worden aangenomen;

Op de voordracht van de minister van Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De lijst van de verboden stoffen en methoden bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het decreet van 22 februari 2016 betreffende de bestrijding van doping in de sport is opgenomen in de bijlage.

Art. 2. De Koepelorganisatie voor de Sport in de Duitstalige Gemeenschap ontvangt een afschrift van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.

Art. 4. De Minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 23 december 2021

Voor de Regering van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT