23 DECEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 juni 2021 tot hernieuwing van de samenstelling van de algemene vergadering van de 'Conseil économique, social et environnemental de Wallonie' (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 25 mei 1983 betreffende de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, sociale en milieuraad van Wallonië), artikel 2, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen, de artikelen 2, 3 en 4;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juni 2021 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de "Conseil économique, social et environnemental de Wallonie" (Economische, Sociale en Milieuraad van Wallonië);

Overwegende dat de "Conseil économique et social de Wallonie" in een schrijven van 8 november 2021 meedeelt dat "IEW" verzoekt om de vervanging van één van zijn vertegenwoordigsters, namelijk mevr. Gaëlle Warnant;

Overwegende dat de mandaten van de leden van de "Conseil économique et social de Wallonie", die uit bovenvermeld besluit van 24 juni 2021 voortvloeien en die krachtens het decreet van 25 mei 1983 een duur van vier jaar hebben, op 23 juni 2025 vervallen;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2 van bovenvermeld decreet van 25 mei 1983, de aangewezen plaatsvervanger de duur van het nog te lopen mandaat voleindigt wanneer het mandaat van een lid voor de vervaldatum...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT