23 APRIL 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2ter, vervangen bij de wet van 27 december 2012, artikel 37, § 2, gewijzigd bij de wetten van 24 december 1999, 10 augustus 2001, 27 december 2006, 29 maart 2012 en 15 december 2013 en artikel 37, § 3, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 27 december 2005, 13 december 2006 en 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten;

Gelet op het voorstel van de Technische raad voor radio-isotopen uitgebracht op 1 september 2022,

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 24 oktober 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 november 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 6 december 2022;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 8 maart 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 1 van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de bepaling onder 6° /1 wordt ingevoegd, luidende:

  "6° /1 "de Dienst", de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;";

 2. de bepaling onder 20° wordt vervangen als volgt:

  "20° de vergoedingsbasis", het bedrag waarop de tegemoetkoming van de verzekering wordt berekend, zoals opgenomen op de lijst:

  - voor een niet ter verpleging opgenomen rechthebbende in de kolom "vergoedingsbasis" (*);

  - voor een ter verpleging opgenomen rechthebbende in de kolom "vergoedingsbasis" (**)";

 3. de bepalingen onder 22° /1 en 22° /2 worden ingevoegd, luidende:

  "22° /1 "het pseudonomenclatuurnummer", een uniek nummer dat wordt toegepast:

  - voor alle radiofarmaceutische producten met dezelfde werkzame stof en opgenomen in dezelfde vergoedingscategorie binnen de therapeutische producten;

  - voor alle radiofarmaceutische producten met dezelfde werkzame stof en opgenomen in dezelfde vergoedingscategorie binnen de diagnostische producten;

  - voor alle radiofarmaceutische producten die niet industrieel worden geproduceerd met dezelfde werkzame stof en opgenomen in dezelfde vergoedingscategorie.";

  "22° /2 "de vergoedingsmodaliteiten", de vergoedingscategorie, het pseudo nomenclatuurnummer en de vergoedingsvoorwaarden.";

 4. het artikel wordt aangevuld met de bepaling onder 30°, luidende:

  "30° "budgettaire weerslag", de impact van het radiofarmaceutisch product op het budget van de verzekering, berekend op drie niveaus:

  - de budgettaire weerslag niveau 1 is gelijk aan de absolute impact van het gebruik van het radiofarmaceutisch product zelf op het budget radio-isotopen van de verzekering, zonder daarbij rekening te houden met mogelijke effecten op het gebruik van andere producten en/of andere behandelingen;

  - de budgettaire weerslag niveau 2 is gelijk aan de incrementele impact van het gebruik van het radiofarmaceutisch product op het budget radio-isotopen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT