Décision judiciaire de Raad van State, 16 septembre 2010

Date de Résolution16 septembre 2010
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 207.388 van 16 september 2010 in de zaak A. 156.083/X-12.080.

In zake: Guiseppe MICELI bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Johan Kemps kantoor houdend te 2812 MUIZEN Leuvensesteenweg 574

tegen:

de gemeente LONDERZEEL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Dirk Lindemans en Filip De Preter kantoor houdend te 1000 BRUSSEL Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

---------------------------------------------------------------------------------------------------I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 28 september 2004, strekt tot de nietigverklaring van : a) het besluit van 26 juli 2004 van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Londerzeel houdende aflevering van een negatief planologisch attest betreffende een inrichting voor het tijdelijk stallen en de verkoop van bedrijfsvoertuigen te Londerzeel, Bergstraat 87, kadastraal bekend sectie D, nrs. 466/d, 467/b, 469/b, 472/n en 476/g, en

 1. het besluit van 26 januari 2004 van de gewestelijk planologisch ambtenaar tot

  aanwijzing van de gemeente Londerzeel als bevoegde overheid die moet oordelen over de aanvraag van planologisch attest.

  II. Verloop van de rechtspleging

  2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en de verzoekende partij heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur Eric Lancksweerdt heeft een verslag opgesteld.

  X-12.080-1/32

  De verzoekende partij heeft een laatste memorie ingediend. De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 28 mei 2010.

  Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Annick Haegeman, die loco advocaat Johan Kemps verschijnt voor de verzoekende partij, en advocaat Filip De Preter, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Eric Lancksweerdt heeft een met dit arrest eensluidend, behoudens wat de kosten betreft, advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3. De verzoeker exploiteert op een site gelegen te Londerzeel, aan de Bergstraat nr. 87, een inrichting voor het stallen van tweedehandsbedrijfsvoertuigen. Aan die uitbating is ook haar administratie verbonden. De inrichting bevindt zich op een perceel, kadastraal bekend te Londerzeel, sectie D, nrs. 466/b, 467/b, 469/b, 472/n en 476/g.

  Het voormelde perceel bevinden zich volgens het gewestplan

  Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 maart 1977, in een woonuitbreidingsgebied. Het is niet gelegen binnen het gebied van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, of van een vergunde verkaveling.

  4. Op 16 december 2002 neemt het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Londerzeel akte van de melding van een exploitatie van een stelplaats voor tweedehandsvoertuigen op het voormelde perceel.

  X-12.080-2/32

  5. Op 4 oktober 1993 verleent het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Londerzeel de verzoeker een stedenbouwkundige vergunning voor het aanleggen van een stelplaats voor 25 vrachtwagens op het meer vermelde perceel.

  6. Op 16 januari 2004 dient “INTER UTILITAIRE De heer Guiseppe MICELI” bij de gewestelijk planologisch ambtenaar een aanvraag in voor het bekomen van een planologisch attest. Als aanvrager wordt vermeld “de heer Guiseppe MICELI” die optreedt als zaakvoerder van “Inter Utilitaire”. Uit een bij deze aanvraag gevoegd attest blijkt dat de eigendomssituatie van de percelen de volgende is : - Chantal Britte is eigenares van de percelen die kadastraal bekend zijn te Londerzeel, sectie D, nrs. 467/b, 466/d en 469/b; - Chantal Britte en haar echtgenoot Miceli Giuseppe zijn elk voor de helft volle eigenaar van de percelen die kadastraal bekend zijn te Londerzeel, sectie D, nrs. 476/g en 472/n.

  7. Op 26 januari 2004 verklaart de gewestelijke planologisch ambtenaar de voormelde aanvraag ontvankelijk en volledig, en beslist hij dat de gemeente de bevoegde overheid is om over de aanvraag te oordelen. Dit is de tweede bestreden beslissing, die luidt als volgt :

  “voorwerp: LONDERZEEL (LONDERZEEL), Bergstraat 87 sectie d nr.466v (lees: 466/d),467b, 469b, 472n, 476g aanvraag Inter Utilitaire aanvrager Miceli Guiseppe, zaakvoerder

  Geacht College ,

  Op 16/01/04 ontvingen wij een aanvraag van het bedrijf Inter Utilitaire tot het bekomen van een planologisch attest als uitvoering van artikel 145ter in het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, en wijzigingen, en van het besluit van 13 december 2002 van de Vlaamse regering tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest. Deze aanvraag is ontvankelijk en volledig.

  Uit het onderzoek van deze aanvraag blijkt dat :

  Planningscontext De bedrijfssite ligt in de gemeente Londerzeel, een buitengebiedgemeente volgens het ruimtelijk stru ctuurplan Vlaanderen. De ontwikkelingsperspectieven voor de kernen in het buitengebied, waar het wonen en de activiteiten in de kernen gebundeld worden, gaan o.m. uit van het bereikbaar houden van de voorzieningen en het behouden en verhogen van de kwaliteit in de kleine kernen.

  In de omgeving ligt de A12, geselecteerd in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen als primaire weg I. De afstand tussen de aansluitingen wordt er beperkt; er ligt een bouw- en gebruiksvrije strook langs zo'n weg en een

  X-12.080-3/32

  ombouw die het verbindingsverkeer van het lokaal verkeer scheidt kan overwogen worden.

  De bedrijfssite ligt verder, volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, vastgesteld bij koninklijk besluit van 7 maart 1977, in het woonuitbreidingsgebied. Zolang de ordening van het gebied niet is vastgesteld zijn deze bestemd voor groepswoningbouw.

  Kenmerken van het bedrijf

  Het bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van tweedehands vrachtwagens en gelijksoortige voertuigen. Uit de bundel blijkt dat op deze locatie enkel de verkoops- en administratieve bezigheden aanwezig zijn. De onderhouds- en herstellingswerken worden uitbesteed.

  Op de site worden vrachtwagens, soms bestelwagens, te koop aangeboden. Dergelijke activiteit is milieuvergunningsplichtig, doch het bedrijf beschikt duidelijk niet over zo’n vergunning. De hinder die het bedrijf veroorzaakt bestaat uit de grondvervuiling door het stallen van de voertuigen, de bewegingen met de aangekochte en verkochte voertuigen en de autobewegingen van uitbaters en klanten.

  Het bedrijf is vrij beperkt van omvang: enkel beide uitbaters zijn erin tewerkgesteld. De bundel reikt geen gegevens aan over het ontstaan van het bedrijf. Uit het eigendomsattest kan afgeleid worden dat het bedrijf pas sinds 1992 werkzaam is op deze locatie. Er zijn geen vergunningen over de wijziging van het gebruik van de terreinen gekend op ROHM Vlaams-Brabant. De bundel reikt evenmin gegevens aan over de mobiliteitsdruk die het veroorzaakt.

  Ruimtelijke kenmerken van de omgeving

  De ruime omgeving van het bedrijf ligt ruimtelijk afgesneden van de kern van Londerzeel door de A12. Verder wordt het gescheiden van de bedrijvenzone van Londerzeel door de spoorlijn. Het zuidoostelijk kwadrant, dat zo ontstaat, kent een woonverdichting bij de kern, een lintbebouwing op de Bergstraat en een wilde bedrijfsontwikkeling langs de Al2, waar bedrijfjes via erfontsluiting pogen toegang te krijgen. Deze zone grenst aan een open kouterlandschap, ter hoogte van Westrode doorsneden door een aantal woonlinten.

  De site zelf ligt tussen de A12 en de Bergstraat. Bij de Bergstraat, en de erfdienstbaarheid die ook de verbinding maakt met het openbaar domein van de A12, ligt een cluster woningen. Tegen de A12 leunen een aantal gelijksoortige bedrijven aan. Bedrijven en woningen vullen de facto de onmiddellijke omgeving op. De omgeving kent nog een sterk oorspronkelijk landelijk karakter: smalle wegen, oude hoevegebouwen, elektriciteit in luchtleiding, weiland, terreinen braakland met een randbegroeiing van wilg, populieraanplantingen, e.d. Hierop grijpen de ontwikkelingen vanuit de A12 in: juist de gelijksoortige bedrijven horen feitelijk bij de ruimte van de A12.

  Op de locatie komen enkele bestaande constructies voor: een voormalig landgebouw, een oude woning, een afdak, een containerunit. Deze zijn vrij ingeplant op de site, in functie van hun initieel gebruik: het landgebouw bij de weg, ter vrijwaring van de landbouwgrond, de woning centraal midden het perceel waarop het gebouwd werd, het afdak in een uithoek van het gebruikte perceel, de container met een zicht op de bedrijfsoppervlakte. De site is grotendeels verhard. Op de verharding staan de vrachtwagens, en andere voertuigen, gestald bij de perceelsgrenzen. Tevens liggen er puinhopen, grondhopen, containers, aanhangwagens en materieel.

  De impact van de gevraagde uitbreiding op korte en lange termijn Het voorstel omvat feitelijk enkel een beschrijving van de behoeften op korte termijn. Deze komen neer op een wijziging van functie van het voormalig landgebouw, het regulariseren van de uitgevoerde verharding, een uitbreiding van de verharding, de plaatsing van een werkloods voor het uitvoeren van herstelwerken aan vrachtwagens in eigen beheer en het inrichten van de

  X-12.080-4/32

  woning. De werken impliceren de verwijdering van de containerunit en van de stapelcontainers op de site. De korte termijn komt dus feitelijk neer op de regularisatie en bestendiging van het bedrijf enerzijds en de uitbouw via de bijkomende oppervlakte en de nieuwe activiteiten (in de loods). De mobiliteitsimpact is nu moeilijk in te schatten. Vermoedelijk zal de tewerkstelling stijgen met twee eenheden (herstellingen).

  Op lange termijn stelt de nota dat de voorliggende bedrijven - ten opzichte van de A12 - vermoedelijk zullen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT