22 SEPTEMBER 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikel 2.5.7;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, artikel 10,lid 2;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning;

Gelet op het advies nr. A-2021-015-CERBCvan de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 1 april 2021;

Gelet op het advies nr. A-2021-025-BRUPARTNERSvan de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 22 april 2021;

Gelet op de adviesaanvraag die op 11 juni 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat geen advies is verstrekt binnen de gestelde termijn;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 84, § 4, lid 2;

Gelet op de "kansentest" van 11/02/2021, zoals vereist door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 november 2018 tot uitvoering van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijke kansentest;

Op voorstel van de Minister belast met Leefmilieu;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 5, § 2 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT