22 NOVEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het decreet van 15 juli 2021 houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Gelet op de overschatting van de bij het overdrachtsbesluit nr. 2021/29 van 10 maart 2021 aangevraagde kredieten op basisallocatie 61.02, programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021;

Overwegende dat vastleggingskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.05 en 45.07 van programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 22 juni 2017, 16 november 2017, 10 december 2020, 08 juli 2021 en 17 september 2021 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van de programma's Interreg V A "Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen" en "Interreg V Noord-West Europa", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) :

Programma Interreg V Noordwestelijk Europa;

Hoofdlijn 3 : Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen

Project : RAWFILL;

Begunstigde : ATRASOL;

Basisallocatie : 33.05.02;

Vastleggingskredieten : 9.000,00 EUR;

Codificatie van het project : E IB 1 305000 00377;

Programma Interreg V A "Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen";

Hoofdlijn 3 : Bescherming van het leefmilieu en bevordering van het duurzame gebruik van de hulpbronnen;

Maatregel 3.6 : Anticipatie op en beheer van natuurlijke, technologische en industriële risico's, en noodtoestanden;

Project...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT