22 NOVEMBER 2021. - Decreet betreffende het elektronisch toezicht in het kader van de strafuitvoering

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. - Voorwerp

Dit decreet regelt de capaciteit van de Duitstalige Gemeenschap om de uitvoering en de opvolging van het elektronisch toezicht te verzekeren, alsook het uurrooster van de betrokken personen die tot een vrijheidsstraf van drie jaar of minder zijn veroordeeld.

Art. 2. - Definities

Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder :

 1. alarm : informatie die via de bewakingsapparatuur aan de bevoegde dienst wordt doorgegeven en die, in voorkomend geval, een reactie van die dienst vereist;

 2. plaatsing : de installatie, de verwijdering en het onderhoud van de apparatuur voor het elektronisch toezicht en het feitelijk toezicht op de betrokkene met behulp van deze apparatuur;

 3. opdrachten : de beslissingen van de opdrachtgevende overheid met betrekking tot het elektronisch toezicht op een betrokkene;

 4. opdrachtgevende overheid : een rechterlijke of administratieve instantie die krachtens een wet of decreet gemachtigd is om de bevoegde dienst te belasten met de uitvoering en de opvolging van het elektronisch toezicht ten opzichte van een betrokkene;

 5. betrokkene (persoon) : elke persoon die beschuldigd, veroordeeld of geïnterneerd is en een straf onder elektronisch toezicht of een maatregel van elektronisch toezicht heeft gekregen;

 6. Algemene Verordening Gegevensbescherming : de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming);

 7. elektronisch toezicht : het elektronisch toezicht als bedoeld in de volgende wettelijke kaders :

  1. wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;

  2. wet van 20 juli 1990 betreffende preventieve hechtenis;

  3. wet van 5 mei 2014 inzake internering;

  4. de artikelen 37ter en 37quater van het Strafwetboek.

 8. wet van 17 mei 2006 : de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten;

 9. penitentiair verlof : een verlof dat door de opdrachtgevende overheid aan betrokkene is toegekend en dat tot gevolg heeft dat het elektronisch toezicht voor een bepaalde tijd wordt opgeschort;

 10. materiële middelen : al het materiaal dat door de bevoegde dienst wordt gebruikt om zijn taak uit te oefenen;

 11. herberekening : aanpassing van het uurrooster, waarbij de door betrokkene ten onrechte gebruikte tijd wordt afgetrokken van zijn vrije uren;

 12. capaciteit : het aantal betrokkenen dat in aanmerking komt voor een plaatsing en dat bepaald wordt met inachtneming van de elementen vermeld in artikel 7;

 13. politiegegevens : uittreksels uit processen-verbaal die door de politiediensten worden opgesteld en door de opdrachtgevende overheden worden overgemaakt of die toegankelijk zijn via de in artikel 22 vermelde bestandssystemen;

 14. sociale omgeving van de betrokkene : alle personen die in een bijzondere relatie staan tot de betrokkene en daardoor in contact komen met de bevoegde dienst;

 15. standaardtijdschema : het basistijdschema dat overeenkomstig hoofdstuk 3, afdeling 1, aan betrokkene wordt opgelegd;

 16. uurrooster : het tijdschema voor elektronisch toezicht waaruit blijkt wanneer betrokkene op zijn verblijfplaats aanwezig moet zijn, alsook wanneer betrokkene zijn verblijfplaats mag resp. moet verlaten;

 17. andere actoren: de gevangenisadministratie, politiediensten en sociale diensten die meewerken aan de uitvoering van de opdracht van de bevoegde dienst, maar die geen opdrachtgevende overheid zijn.

  De Regering kan de lijst van de wettelijke kaders vermeld in het eerste lid, 7°, wijzigen en aanvullen.

  Art. 3. - Verwijzingen naar personen

  De verwijzingen naar personen in dit decreet gelden voor alle geslachten.

  Art. 4. - Algemene doelstellingen

  In de uitoefening van zijn opdrachten leeft de bevoegde dienst de volgende algemene doelstellingen na:

 18. de openbare veiligheid beschermen;

 19. recidive voorkomen;

 20. betrokkenen resocialiseren.

  Art. 5. - Taak van de bevoegde dienst

  § 1 - De bevoegde dienst heeft tot taak het elektronisch toezicht uit te voeren en op te volgen.

  De Regering bepaalt welke dienst in de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is voor de taak vermeld in het eerste lid.

  § 2 - Bij het vervullen van de taak vermeld in § 1, eerste lid, vervult de bevoegde dienst de volgende activiteiten:

 21. het plaatsen van apparatuur voor elektronisch toezicht op de betrokkene en op zijn verblijfplaats;

 22. het opstellen van een uurrooster dat aangepast is aan betrokkene, alsook het beheren van dat uurrooster om te controleren of betrokkene het uurrooster naleeft;

 23. het opvolgen van het verloop van het elektronisch toezicht;

 24. het beheer van de alarmen;

 25. de centralisatie, analyse en toezending van relevante informatie over het elektronisch toezicht aan de opdrachtgevende overheden en de andere actoren.

  De Regering kan nog andere activiteiten toevertrouwen aan de bevoegde dienst.

  Art. 6. - Samenwerking met andere Belgische overheden of diensten

  De in dit decreet vermelde opdrachten die in het kader van een samenwerkingsakkoord door andere Belgische overheden of door andere diensten worden uitgevoerd, kunnen worden gelijkgesteld met de opdrachten die door de bevoegde dienst worden uitgevoerd.

  HOOFDSTUK 2. - Capaciteit

  Art. 7. - Capaciteit

  De bevoegde dienst voert zijn taak uit op basis van zijn capaciteit.

  De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT