22 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 10 maart 2006 betreffende de statuten van de leermeesters godsdienst en de leraars godsdienst, inzonderheid op de artikelen 92 en 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs; zoals gewijzigd bij de besluiten van 29 maart 2007, 12 maart 2008, 3 juli 2008, 30 maart 2009, 22 oktober 2009, 20 oktober 2010, 24 mei 2012, 26 juni 2012, 19 december 2014 en 12 september 2016;

Overwegende dat de ontslagnemende voorzitters vervangen moeten worden;

Op de voordracht van de Minister-president, de Minister van Onderwijs en de Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 betreffende de samenstelling van de Beheercommissie voor de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs, worden de woorden "Mevr. Caroline BEGUIN, adjunct-directeur-generaal, wordt tot Voorzitster aangewezen" vervangen door de woorden « de heer Jan MICHIELS, wnd adjunct-directeur-generaal, wordt tot Voorzitter aangewezen".

Art. 2. In...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT