22 MEI 2023. - Ministerieel besluit tot de erkenning als woonmaatschappij van de besloten vennootschap 'Woonveer Klein-Brabant' met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Palingstraat 48/101, met ondernemingsnummer 0406.039.624, voorheen erkende sociale huisvestingsmaatschappij

Rechtsgronden

- de Vlaamse Codex Wonen van 2021 artikel 4.36, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021;

- het decreet van 9 juli 2021 houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen, artikel 205, § 2;

- het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, artikel 4.96 en 4.99, vervangen bij het besluit van 17 december 2021;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2021 tot wijziging van verschillende besluiten over wonen, artikel 224, tweede lid.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

Per e-mail van 28 februari 2023 ontvangen van de sociale huisvestingsmaatschappij "Woonveer Klein-Brabant", toegekomen op het agentschap Wonen-Vlaanderen op dezelfde dag, verzoekt de SHM, de besloten vennootschap "Woonveer Klein-Brabant" met zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Palingstraat 48/101, met ondernemingsnummer 0406.039.624, voorheen erkende sociale huisvestingsmaatschappij te erkennen als woonmaatschappij, als bedoeld in artikel 4.96 van het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Het aanvraagdossier bevat alle gegevens en stukken die aannemelijk maken dat genoemde huisvestingsmaatschappij aan alle voorwaarden voldoet om als woonmaatschappij te worden erkend.

Overwegingen ten gronde

Het verzoek kadert binnen de doelstellingen van het gewestelijk woonbeleid.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING, WONEN EN ONROEREND ERFGOED BESLUIT:

Artikel 1. De minister verleent erkenning als woonmaatschappij aan de besloten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT