22 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, artikel 41;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 januari 1976 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 april 1999, 10 juli 2013 en 12 maart 2023;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het opschrift van het koninklijk besluit van 15 april 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel wordt vervangen als volgt:

"Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel".

Art. 2. De Franse tekst van artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt:

"Article 1er. La Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole est composée de quatorze membres effectifs et de quatorze membres suppléants."

Art. 3. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT