22 JUNI 2023. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitvoering van de artikelen 18, § 1, tweede lid en § 4, eerste lid, 2° en tweede lid, en 19, § 5 van de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, artikel 69, tweede lid;

Gelet op de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen, artikelen 18, § 1, tweede lid en § 4, eerste lid, 2° en tweede lid, en 19, § 5;

Gelet op voorstel van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van 25 oktober 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 20 december 2022;

Gelet op het akkoord van de leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 14 maart 2023;

Gelet op advies 73.504/1 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2023, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 20 april 2023;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 20 april 2023;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Ordonnantie: de ordonnantie van 21 december 2018 betreffende de Brusselse verzekeringsinstellingen in het domein van de gezondheidszorg en de hulp aan personen;

 2. Debiteur: De natuurlijke of rechtspersoon die de onterecht uitbetaalde tegemoetkomingen heeft ontvangen en die deze aan de Brusselse verzekeringsinstelling dient terug te betalen.

  HOOFDSTUK II. - Nadere regels van de terugvordering, gevallen waarin van de terugvordering is afgezien en gevallen waarin de terugvordering onmogelijk is

  Art. 2. In geval van terugvordering van ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen kan de debiteur een met redenen omkleed voorstel tot terugbetaling in schijven aan de Brusselse verzekeringsinstelling voorleggen.

  De Brusselse verzekeringsinstelling beslist over dat voorstel en deelt hem mee of de terugbetaling in schijven kan worden toegestaan.

  Art. 3. De beslissing tot terugvordering van ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen, die aan de debiteur ter kennis wordt gebracht, moet met redenen worden omkleed en bevat de volgende vermeldingen:

 3. de refertes van het dossier en van (de dienst van) de Brusselse verzekeringsinstelling die het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT