22 JUNI 2023. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, met name artikel 12, eerste lid;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

Gelet op het voorstel van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van 28 februari 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 maart 2023;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Begroting, gegeven op 21 maart 2023;

Gelet op advies 73.502/1 van de Raad van State, gegeven op 16 mei 2023, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 20 april 2023;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectievelijke situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 20 april 2023;

Op voorstel van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor Welzijn en Gezondheid,

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 43 van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 28 januari 2021 tot uitvoering van de ordonnantie van 10 december 2020 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt paragraaf 2 vervangen als volgt:

" § 2. De betaling van de tegemoetkoming wordt uitgevoerd door overschrijving op een betaalrekening, die werd geopend op naam van de begunstigde of waarvan hij medetitularis is.

Onverminderd de toepassing van het voorgaande lid, kan de tegemoetkoming vanaf 1 juni 2023 worden uitbetaald op een vooraf betaalde kaart, die wordt uitgegeven door een kredietinstelling, die aan de begunstigde wordt afgegeven door de Dienst en die de mogelijkheid biedt tot debetkaarttransacties in de zin van artikel 2, 4) van de Verordening (EU) 2015/751 van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT