22 DECEMBER 2022. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 69, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 51, gewijzigd bij de wetten van 16 juli 1993 en 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 15 december 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 22 december 2022;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Personeel, Begroting en Financiën;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 20, § 1, van het besluit van de Regering van 19 juli 2012 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan personeelsleden van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "artikelen 56" vervangen door de woorden "artikelen 57".

Art. 2. Artikel 22 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 21 februari 2017 en 19 december 2019, wordt aangevuld met § § 6, 7 en 8, luidende:

" § 6 - Wat de vastleggingen, juridische verbintenissen en de betaalbaarstelling van de uitgaven overeenkomstig artikel 24, § § 2 tot 4, van het decreet van 25 mei 2009 houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap betreft, wordt hetzelfde departementshoofd in het kader van de uitvoering van het decreet van 27 juni 2022 betreffende het zorgbudget voor ouderen aangewezen als gedelegeerde ordonnateur voor de in de uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap bepaalde uitgaven voor de basisallocaties 34.31 van het programma 17 van de organisatieafdeling 50.

§ 7 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 19 van het decreet van 27 juni 2022 betreffende het zorgbudget voor ouderen te beslissen over het recht op zorgbudget voor ouderen.

§ 8 - Hetzelfde departementshoofd wordt gemachtigd om overeenkomstig artikel 28 van het decreet van 27 juni 2022 betreffende het zorgbudget voor ouderen vast te stellen dat er ernstige en eensluidende aanwijzingen zijn dat arglist, bedrog, bedrieglijke handelingen of valse informatie tot de uitbetaling van het zorgbudget voor ouderen geleid hebben."

Art. 3. Artikel 28 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT