22 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en het ministerieel besluit van 23 december 2015 houdende de uitvoering van artikel 16 en de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest en de aanpassing van de ministeriële besluiten ecologiepremie en strategische ecologiesteun aan de algemene groepsvrijstellingsverordening

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 10 en 22 en artikel 40, gewijzigd bij de decreten van 29 maart 2019 en 19 juni 2020;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, artikel 11, tweede lid, artikel 16, artikel 20, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en 29 oktober 2021, artikel 21, derde lid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en 29 oktober 2021, artikel 22, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021, artikel 24, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021, artikel 26, tweede lid, artikel 35, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 en 29 oktober 2021, artikel 36, derde lid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 en 29 oktober 2021, artikel 37, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021, en artikel 39, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 oktober 2021.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 22 november 2021.

- De Raad van State heeft advies 70.544/1 gegeven op 20 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE

EN LANDBOUW BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013

tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Artikel 1. De bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest, vervangen bij het ministerieel besluit van 11 juni 2021, wordt vervangen door bijlage 3 die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Art. 2. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT