22 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 10.1.2, gewijzigd bij het decreet van 14 maart 2014, artikel 10.1.3, gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014, 17 februari 2017 en 16 november 2018, artikel 10.1.4, ingevoegd bij decreet van 18 november 2011 en gewijzigd bij decreten van 14 maart 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.1, § 1, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011, 14 maart 2014, 25 april 2014 en 17 februari 2017, artikel 11.1.5, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 17 februari 2017, artikel 11.1.13, gewijzigd bij de decreten van 18 november 2011 en 17 februari 2017, artikel 11.2.1, § 1, gewijzigd bij de decreten van 14 maart 2014 en 17 februari 2017;

- het Energiebesluit van 19 november 2010, artikel 1.1.1, § 2, 51° en 52°, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021, artikel 8.1.1, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, artikel 8.1.1/2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 8 september 2017, 9 oktober 2020 en 11 december 2020, artikel 8.5.1, § 7, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en 23 april 2021, artikel 8.6.1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, artikel 8.6.3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, 8 september 2017 en 11 december 2020, artikel 9.1.29/1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015, artikel 9.1.30, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2020, artikel 9.1.31, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021, artikel 9.2.1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, 30 november 2018, 9 oktober 2020 en 9 juli 2021, artikel 9.2.5/1, § 2, ingevoegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, artikel 9.2.6, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016, 30 november 2018, 9 oktober 2020 en 9 juli 2021, artikel 9.2.7/1, § 1, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021, artikel 9.2.11, § 2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2018 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2020, bijlage V, § 7.7.2, § 7.8.4, § 7.8.6, § 10.2.3.2.4, § 10.2.3.3.3, § 10.3.3.4.2, § 13.3, bijlage D.2 bijlage D.4, bijlage VI, § 5.5, § 5.6.2.1, § 7.3.2, § 7.5.2 en § 10.3, bijlage XII, § 3, § 5.3.1, § 5.3.2, § 5.3.3 en § 9.3.3, bijlage XIII, § 4.6.2;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de invoering van een renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen en bepalingen over het energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële gebouwen, artikel 27.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 29 oktober 2021;

- Dit ontwerp werd op 19 juli 2021 medegedeeld aan de Europese Commissie, met toepassing van artikel 5 en 8, lid 1, van Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, en de standstill-periode is op 20 oktober 2021 verstreken, waardoor werd voldaan aan de formaliteiten voorgeschreven bij deze richtlijn;

- de Raad van State heeft advies 70.490/3 gegeven op 15 december 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen aan het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake

de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs

Artikel 1. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, gewijzigd bij ministerieel besluit van 19 december 2020, wordt in punt 3° van het eerste lid, het woord "en" vervangen door de woorden "een plan van aanpak voor".

Art. 2. Aan artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 december 2019, waarvan de bestaande tekst paragraaf 1 zal vormen, worden een paragraaf 2 en een paragraaf 3 toegevoegd die luiden als volgt:

" § 2. De aanvraag voor erkenning van een getuigschrift betreffende de opleiding tot verslaggever wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT