22 DECEMBER 2021. - Decreet tot oprichting van een 'UAP' (Waalse openbare bestuurseenheid) van het type 1 'Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie' (1)

Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

HOOFDSTUK 1. - Oprichting van het Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie

Artikel 1. Er wordt een openbare bestuurseenheid met rechtspersoonlijkheid opgericht, "Fonds voor een koolstofarme en veerkrachtige economie " genoemd, hierna het "Fonds" genoemd.

Deze eenheid wordt ingedeeld in de instellingen van het type 1 bedoeld in artikel 3, § 1, 4°, a), van het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, van de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse overheidsbestuurseenheden.

Art. 2. Het Fonds staat onder het gezag van het lid van de Regering dat door de Regering wordt benoemd.

Het wordt beheerd door het "Agence Wallonne de l'Air et du Climat" (Waals Agentschap voor Lucht en Klimaat). Zijn zetel is in Namen gevestigd.

Art. 3. Het Fonds is onderworpen aan de bepalingen van het decreet van 19 december 2002 houdende invoering van een financiële centralisatie van de thesaurieën van de Waalse instellingen van openbaar nut.

HOOFDSTUK 2. - Doelstellingen en werking van het Fonds

Art. 4. De doelstelling van het Fonds is om via projectenoproepen of subsidies steun te verlenen aan initiatieven van natuurlijke personen, bedrijven, verenigingen of instellingen die een bijdrage willen leveren aan de totstandkoming van een koolstofvrije en veerkrachtigere samenleving die het hoofd kan bieden aan veranderingen, in aanvulling op het KYOTO-fonds. Om diezelfde doelstelling te bereiken kan het Fonds eveneens, op eigen initiatief, overheidsopdrachten organiseren en financieren.

Daartoe kan het Fonds acties en projecten steunen die aansluiten bij het energie-, klimaat- en milieubeleid van de Regering en de strijd tegen erosie van de biodiversiteit, en die betrekking hebben op:

  1. een vermindering van de koolstofimpact van het vervoer;

  2. de oprichting van gemeenschappen voor hernieuwbare energie;

  3. duurzame energie en klimaat, met name in het kader van het Plan lucht-klimaat-energie en de actieplannen voor duurzame energie en klimaat;

  4. de aanpassing en een betere veerkracht van het milieu ten aanzien van klimaatverandering, met name door middel van groene ruimten, acties om de functionaliteit van ecosystemen te herstellen, het herstel en de bescherming van natuurgebieden, acties met betrekking tot bosbouw en landbouw, water-, bodem- en afvalbeheer;

  5. een duurzame en kwaliteitsvoeding;

  6. de ontwikkeling van oplossingen waarbij gebruik...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT