22 AUGUSTUS 2023. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, artikel 13, § 2, 5° en 6° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13 § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel, artikel 1, 2° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 27 juni 2023;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 1 augustus 2023

Gelet op het protocol nr. 525 van 28 april 2023 van het Sectorcomité III - Justitie,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 29 september 2022 tot uitvoering van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot uitvoering van artikel 13, § 2, 5° en 6° van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel wordt de bijlage vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2023.

Gegeven te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT