22 APRIL 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 4, § 7;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van 13 juni 2019 tot vastlegging van de nadere regels met betrekking tot de oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College, artikel 6, § 2, 3° ;

Gelet op de voordracht van het VSOA, als representatieve organisatie van het personeel van Iriscare en de DVC, gedaan op 26 september 2021;

Op voordracht van de leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor het openbaar ambt;

Na beraadslaging;

Besluit :

Artikel 1. Eervol ontslag uit zijn mandaat van effectief en plaatsvervangend lid van het Beheerscomité van de gemeenschappelijke sociale dienst voor Iriscare en de Diensten van het Verenigd College wordt verleend aan de heer De Baer, Henri.

Art. 2. De heer Cloots, Christian wordt benoemd tot...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT